35218. lajstromszámú szabadalom • Eljárás beszáradt kence- és olajfesték-maradékoknak eltávolítására, ill. újra használhatóvá tételére

Megjelent 1906. évi márczius lió SáO-án. MAGY. ^Aq. KIR SZABADALMI fGEtff HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 35218. szám. IX/a/b. OSZTÁLY. Eljárás beszáradt kencze- és olajfesték-maradékoknak eltávolítására ill. újra használhatóvá tételére. GOTTSCHALK ÁGOST FESTŐMESTER M/M HŐCHSTBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 augusztus hó 2-ika. Már régóta igyekeztek kencze- és fes­tékmaradékokat, festékrétegeket, valamint edényekre és ecsetekre száradt festékeket terpentinolaj, a lenolaj vagy petróleum se­gélyével föloldani. Ez részben sikerült ugyan, de a vissza­nyert festékek, mivel nagyon föl vannak hí­gítva, kis értékkel bírnak csak, azonkívül a kencze- és olaj festékmaradékok nagy ré­sze föloldatlan marad és így veszendőbe megy, vagy pedig nagy mennyiségű oldó­szert kell elhasználnunk. A következőkben leírt eljárás segélyével sikerült a kenczék és festékek összes ma­radékait csak kis mennyiségű oldószer föl­használásával kényelmes módon újra hasz­nálhatóvá tenni. Az eljárás abban áll, hogy a festékmaradékokat, illetőleg az azoktól megszabadítandó testeket illó szénhydrogé­nek, pl. benzin, naf ta vagy hasonlók és spi­ritusz keverékének gőzeivel kezeljük lég­mentesen zárt térben és rendes hőmérsék­let mellett. Minél régeibbiek az illető maradékok, an- 1 nál tovább kell azokat az említett keverék hatásának kitenni, de bizonyos idő múlva még a legkeményebb olajfestékmaradékok is meglágyulnak és azokat pl. régi festék­edényekről spatulyával könnyen lekaparhat­juk. Ha a kencze- és festékmaradékokhoz, len­olajat vagy hasonlót adunk, akkor azokat a f estékmalmon homogén, mázolásra alkalmas mázolófestékké dolgozhatjuk föl. Az ecse­teket szappannal való egyszerű kimosás után használhatjuk. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás beszáradt kencze- és olajfestékma­radékoknak újra használhatóvá tételére használt ecsetekből vagy festékedények­ből való eltávolítására, jellemezve az ál­tal, hogy az említett maradékokat illó szénhydrogének és spiritusz keverékének gőzeivel zárt térben a rendes hőmérsék­letnél kezeljük, miáltal az olajfesték­maradékok és hasonlók megpuhulnak és így azokat czélszerű ismert módon to­vább dolgozhatjuk föl. PWLA6 HRSZVÍ'NI TÁRSASÁG NYOMDÁJA BU0APÉSTÖ1-

Next

/
Thumbnails
Contents