35197. lajstromszámú szabadalom • Újítás hosszú fényív létesítésére szolgáló ívlámpaelektródákon

Megjelent 1906. évi márczius hó 14-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEI RAS 85197. szám. Vll/h. OSZTÁLY. Újítás hosszú fényív létesítésére szolgáló ívlámpaelektródákon. HOPFELT RÓBEBT MÉRNÖK BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 november hó 26-ika. Oly ívlámpaelektródáknál, melyek annak következtében, hoigy az alapanyagukat ké­pező szén fémoxydokkal van keverve, hosz­szabb fényívet, tehát nagyobb fényerőssé­get létesítenek, 'HZ S/Z eddig le nem győz­hető hátrány lép föl, hogy normális elek­tróda hosszúság mellett nem sikerül elég hosszú égési időt biztosítani. Ugyanis az ily elektródákat, — hogy az ív elég nyugodt legyen, — aránylag igen vékonyra kell ké­szíteni, mi ismét az elektródák gyors fo­gyását vonja maga után. Ezenkívül az ily elektródákat egy külső védőpalásttal is kö­rül szokás venni, mely meggátolja, hogy a levegő oxygénje az oxydokhoz kevert szén­hez jusson és ezt elégesse. Ha ily palást al­kalmazva nem volna, az említett szénré­szecskék gyorsan elégnének és az elektróda maga szétesnék. Azonban az eddig használt palástoknak is megvolt a hátrányuk, ne­vezetesen nem gátolták meg azt, hogy az elektródaszén közvetlenül a kráter fölött elégett, minek következtében a bélhez ke­vert pótlékok nem voltak elegendő szénnel érintkezésben és karbidot sem képezhetnek. A fémoxydok azonban — ha azokat nem alkalmazzuk oly mennyiségben, hogy teljes tömegükben karbiddá alakuljanak át — sa­lakot képeznek, mely a fényt nyugtalanná teszi. A találmány tárgyát képező eljárás lehe­tővé teszi, hogy szénpalást alkalmazásával a föntebb jelzett mindkét hátrányt elkerül­jük. Az ily szénpalást azonban, ha azt ke­ményre égetjük, az áramot mindig jobban fogja vezetni, mint a szén és oxyd keveré­kéből álló belső kanócz, tehát a fényív is mindig a szénpalástnál, az elektróda ke­rületén fog képződni és ennek következté­ben maga a fényív is rendkívül nyugtalanná fog válni. Ha azonban a szénpalást rosszul égetett szénből készül, vagy ha azt köny­nyen illanó pótlékokkal keverjük, úgy hogy ellenállása a bél ellenállásánál nagyobbá válik, a fényív főleg a belek között képző­dik. A külső szénpalást elégése következ­tében az elektródák körül szénoxydból vagy széndioxydból álló gázkör képződik, mely a bélhez kevert szenet az elégés ellen védi. Eme föntebb leírt mód követésével biz­tosítjuk egyrészt azt, hogy a tulajdonké­peni elektródában lévő szén az oxygén ha­tása alól el van vonva és teljes tömegében karbid képezésére szolgál, — miáltal St S3)~ lak képződését is kizárjuk — másrészt el­érjük azt is, hogy az elektróda maga csu-

Next

/
Thumbnails
Contents