35191. lajstromszámú szabadalom • Biztosíték elreteszelés kézi lőfegyverekhez

Megjelent 1906. évi márczius hó 14-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 85191. szám. XlX/a OSZTÁLY. Biztosítékelreteszelés kézi lövőfegyverekhez. TAMBOUR JÓZSEF MAGÁNZÓ NANTERREBEN. Bejelentésének napja 1905 május hó 26-ika. Elsőbbsége 1904 augusztus 29-ével kezdődik. Már régebbi szabadalmaimban, melyek kézi lövőfegyvereknek biztosítására vonat­koznak és melyek szerint a biztosító be­rendezést a fegyver ágyából kinyúló nyomó­darab befolyásolja, ajánlottam azt, hogy a nyomódarab nem szándékolt benyomásának meggátlására vagy egy, a lövőfegyveren már más czélból alkalmazott, vagy egy kü­lön csavarnak fölhasználását, melyet csakis a biztosíték szerkezetét ismerő személy ál­líthat be a nyomódarab benyomását meg­engedő helyzetbe. Tapasztalat igazolta azonban azt, hogy ily csavarok bizonyos esetekben czéljuknak nemcsak egyáltalában nem felelnek meg, hanem a nyomódarabot annak következté­ben, hogy ezt leszorítják, a benyomott, te­hát a fegyvert nem biztosító helyzetében rögzítik, úgy hogy nemcsak a biztosíték nincs elreteszelve, hanem a fegyver maga sincs biztosítva. Ugyanis ha az elreteszelő csavarnak a biztosíték elréteszelése czéljából végzett el­forgatásánál a nyomódarabot benyomjuk, — mi önkénytelenül és igen könnyen meg­történhetik — az elreteszelő csavar a nyomó darabnak előtte fekvő részét igen könnyen oly módon szorítja le, hogy az a nem biz­tosító helyzetben reteszelődik el, tehát ép úgy rögzítve van eme helyzetében, mint egyébként a biztosító helyzetében, minek következtében a lövész — ki a nyomóda­rab elreteszelődéséről tapintás útján akar szokása szerint meggyőződni — ama ve­szélyes tévedésbe eshetik, hogy fegyvere a biztosított állásban van elreteszelve, holott épen ellenkezőleg, a nem biztosított állás­ban van elreteszelve. Találmányomnak már most eme hátrány megszüntetése a czélja és az elreteszelő csavar különleges alakítása által azt bizto­sítja, hogy az elreteszelés mindig helyesen történik, a mennyiben a nyomódarab a forgó csavarról akkor is lecsúszik és a nor­mális biztosító állásába tér vissza, mikor a csavar elforgatásával egyidejűleg a nyomó­darabot is lenyomjuk. A csatolt rajz 1. és 2. ábráján a talál­mány szerint kiképezett elreteszelő csavar­ral fölszerelt Lancaster - puska ágyának hosszmetszete látható a nyomódarab elre­teszelt és el nem reteszelt állásánál, míg a 3. ábra a csavar részletrajza. Hogy a belső végén, ismert módon lép­csősen kiképezett (a) elreteszelő csavar a kétkarú emelő gyanánt kiképezett (c) nyomódarab (b) karját a nem biztosító ál­lásban el ne reteszelhesse, az (a) csavar leg-

Next

/
Thumbnails
Contents