35143. lajstromszámú szabadalom • Iromány és írómappa

Megjelent 1906. évi márczius lió 12-én. MAGY. SZABADALM11 HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 85143. szám. IX/a/b. OSZTÁLY. Iromány- és írómappa. WINTER FÜLÖP CS. ÉS KIR. SZÁZADOS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 szeptember hó 7-ike. A jelen találmány tárgyát iromány- és írómappa képezi, mely különösen uta­zás közben való használatra alkalmas és mely egyrészt az alkatrészeknek sajátsá­gos, kevés helyet elfoglaló elrendezése és másrészt az által tűnik ki, hogy abban a szükséges író- és ra jzszerek, papírok és iro­mányok aránylag nagy mennyiségben és ak­ként helyezhetők el, hogy azok mindig ren­dezett állapotban maradnak és illetéktele­nek által kívülről hozzáférhetetlenek. A mellékelt rajzban a találmány tárgyát képező mappa egy foganatosítási alakjában van föltüntetve. Az 1. ábra a részben nyitott mappának fö­lülnézete; a 2. ábra teljesen nyitott mappának fölül­nézete; a 3. ábra a nyitott mappa oldalnézete; a 4. ábra- a 2. ábra A—B vonalától jobbra fekvő mapparésznek végnézete. Az (1) hát (1. ábra) segélyével egymás­sal összekötött (2,3) mappafödelek (3. ábra) belső oldalukon egy-egy külön zárható tás­kával vannak ellátva és összecsappantott helyzetükben egy megfelelő záró szerkezet segélyével rögzíthetők. Ezen czélból az egyik mappafödél a szokásos (4) áthajtás­sal (1. ábra) van ellátva, mely a másik mappafödélre hajtható és a zárószerkezet segélyével ezen helyzetben ismert módon rögzíthető. A baloldali mappafödélen el­rendezett (5) táska tárczaszerűen van ki­képezve és a (6) áthajtás segélyével maga is zárható, miáltal az ezen táskába behe­lyezett papíroknak és irományoknak biz­tosabb megőrzése válik lehetővé. Az (5) táskán több kisebb zseb van elrendezve, mélyek közül a (7 8 9) zsebek a (14) jegyzőkönyvek fölvételére, a (10 11) zse­bek a (15) bélyegtartók fölvételére és a (12 13) zsebek különböző nagyságú (16) bo­rítékok fölvételére szolgálnak. A jobboldali mappafödélen papírok és iro­mányok fölvételére egy második, szintén külön zárható (17) táska (2. ábra) van el­rendezve, mely a zárórészeknek sajátsá­gos elrendezése által tűnik ki. Ezen táska -ugyanis két, merev falakból képezett (19, 20) tok között van elrendezve, melyek két­oldalról a táskához való hozzáférhetését megakadályozzák és melyek egyszersmind tollak és törlő gummi elhelyezésére szol­gáló (26) dobozok, (21 22) tintatartók (1. ábra) és a (23) író- és rajzszerek (2. ábra) fölvételére szolgálnak. Ezen (19 20) tokok külön (24 25) födelekkel bírnak, melyek zárt helyzetükben nyomógombos (37 28)

Next

/
Thumbnails
Contents