35127. lajstromszámú szabadalom • Kondenzátor tekercselő gép

Megjelent 1906. évi márczius hó i-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI 'W Kffi HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 85127. szám. vil/g. OSZTÁLY. Kondenzátortekercselő gép. SIEMENS ÉS HALSKE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CZÉG BERLINBEN, BÉCSBEN ÉS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 julius hó 11-ike. Találmányunk tárgya egy gép, mely arra | szolgál, hogy fémfüst- és szigetelő- (papir­vagy más hasonló) csíknak egy dobon vagy kereten történő föltekercselése által elek­tromos kondenzátorokat állítsunk elő. Eme csíkok dobokról futnak le, melyek legelő­nyösebben a gép keretébe vannak ágyazva és melyeket vezetőhengerek vagy rudak oly módon közelítenek egymás felé, hogy végül is simán egymásra feküdjenek és így taker­cselődjenek föl. Mikor a kondenzátor kapa­citása által meghatározott hosszúságú csík föltekercselődött, a csíkokat a tekercs mö­gött a gép elvágja, a képződött tekercset a hengerről lehúzzuk és újabb kondenzátor tekercselését kezdjük meg. Ezt az utóbb említett műveletet, a csíkok \ elvágását a gép akként végzi, hogy afém­füstcsíkok felé, — melyek alkalmas pon­tokon elrendezett vezető asztalok fölött mozognak — az asztal egyik éle előtt egy elektromos áram útján fölhevített drótot mozgat, úgy hogy a drót a csíkot megol­vasztja, minek megtörténte után a szige­telő csíkokat szorosan a föltekercselő dob előtt a szokásos módon, kés segélyével'egy­szerű és biztos módon lehet elvágni. A most jelzett munkafolyamat a követ­kező szempontból is előnyös. Gondoskodnunk kell kondenzátorok készí­tésénél arról, hogy a szigetelőcsík úgy a kondenzátortekercs kezdetén, mint végén, a fémfüstcsík végénél bizonyos hosszúságú szakasszal túlnyúljon, mint az eddigi elvá­gási módnál, melynél az összes csíkokat ugyanaz a metszőszerszám vágta el, akként lehetett elérni, hogy a fémfüstcsíkok vé­geiről megfelelő hosszúságú darabot le­vágtunk, vagy hogy ezt a darabot lehajlí­tottuk, úgy hogy a meg nem rövidített (f) szigetelőcsík a f émfüstcsík végén túlnyúlt. Ezt az időtrabló munkát a találmány sze­rint oly módon kerülhetjük el, hogy egy­részt a papir-, másrészt a fémcsíkok moz­gatására egy-egy külön hajtóművet alkal­! mázunk, a fémcsíkokat mozgató hajtómű­vet pedig akként képezzük ki, hogy az a fémcsíkok átvágásánál kikapcsolódjék, vagyis hogy az átvágás megtörténte után csakis a papircsíkok mozogjanak tovább, a f émcsíkok ellenben a hajtómű újból való bekapcsolásáig nyugalomban maradjanak. A csíkokat már most ama szakasz középvona­lán vágjuk el, mely szakaszban a fémcsí­kok kimaradtak, a kész kondenzátor lehú­zása után pedig a csíkokat a dobon meg­erősítjük és a tekercselést újból megkezd­jük. Ez a körülmény a kondenzátorok gyár-

Next

/
Thumbnails
Contents