35119. lajstromszámú szabadalom • Vasúti kocsikapcsoló

Megjelent 1906. évi márczius hó 105-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMA tw HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 35119. szám. V/b. OSZTÁLY. Vasúti kocsikapcsoló. NÓVÁK JENŐ VASÜTI HIVATALNOK BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 márczius hó 14-ike. Jelen találmány tárgya egy vasúti kocsi­kapcsoló láncz, mely úgy a jelenlegi láncz­kapcsolat helyett, mint az amerikai önmű­ködő kapcsolatra való átmenet megoldásá­nál igen előnyösen fölhasználható. Ha a találmánybeli kapcsolólánczot a je­lenlegi láncz helyett óhajtjuk alkalmazni, az esetben azt egy közönséges vonóhoroggal kombináljuk. Ha pedig azt az amerikai önműködő kap­csolatra való átmenetre akarjuk igénybe venni, az esetben a vonóhorog helyett egy ilyen önműködő kapcsolófejet alkalmazunk. Ez utóbbi esetben az önműködő kapcso­latot vagy hosszirányban eltolhatólag, vagy pedig oldalirányban kilendíthetőleg rendez­zük el úgy, hogy a láncz a kapcsolási vonalba beállítható legyen. A jelen találmány talajdonképen abban áll, hogy az ismert lánczszemes csavarorsó, ellentétben a jelenlegivel, egy függélyes csap körül forgó kengyellel áll csuklós ösz­szeköttetésben. Ezáltal elérjük, hogy a jelenleginél egy sokkal súlyosabb, tehát sokkal erősebb, ennek daczára azonban mégis könnyebben kezelhető lánczot alkalmazhatunk. A jelen berendezés példaképeni kiviteli alakja a mellékelt rajzlapon van föltüntetve, hol az 1. ábra oldalnézet, a 2. ábra föliilnézet, a B. ábra egy részletre vonatkozik. Az (1) vonóhorog egy (2) merőleges csap­ággyal áll szilárd összeköttetésben, mely utóbbi a (3) forgáscsap elhelyezésére szolgál. Ezen (3) forgáscsaphoz egy (4—4) hossz-és (5) kereszttartóból álló kengyel van el­forgathatólag megerősítve, melyhez a (7) csavar s a (8) akasztófül csatlakozik. Mint az különösen a 3. ábrából kivehető, az (5) kereszttartó közepe üres, úgy hogy abban egy (6') csavaranya a belőle két ol­dalt kinyúló (6—6) csapoknál fogva csukló­san elhelyezhető. Ezen (6') csavaranya a (7) csavar befoga­dására szolgál s ezzel együtt a (6-6) csa­pok körül függélyes sikban foroghat. A (6—6) csapok egyidejűleg a (9) biztonsági kapocs elhelyezésére is szolgálnak. A kengyel, illetve a (3) forgáscsap akként szerelhető, hogy az a használaton kívüli helyzetben mindig oldalra, pl. a lapos üt­köző felé billen s ezáltal a vonóhorgot sza­badon tartja. Midőn a jelen berendezéssel ellátott jármű

Next

/
Thumbnails
Contents