35114. lajstromszámú szabadalom • Készülék zongora orchestrionoknál a hangerő és hangtompítás önműködő szabályozására

Megjelent 1906. évi márczius hó 105-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 35114. szám. IX/d. OSZTÁLY. Készülék zongora-orchestrionoknál a hangerő és hangtompítás önmfiködő szabályozására. HOFMANN JULIUS CARL GYÁROS WIENBEN. A szabadalom bejentésének napja 1905 junius hó 14-ike. A jelen találmány tárgyát képező készülék czélja zongora-orchestrionoknál a hangerőnek a leggyöngébb pianótól a legerősebb hang­zásig való önműködő szabályozása a henger segélyével, hogy egyszersmind a megütött hangok utánhangzását is szintén a henger befolyásolja önműködőlég. A mellékelt rajzlapon az 1. ábra a talál­mány tárgyát képező készüléknek sematikus oldalnézete, míg a 2. ábra annak részleges elölnézete. Az (a) húrok előtt egy a hajtómű járása alatt folytonosan rezgésben lévő, az orches­trionok egész szélességében végignyúló (b) lécz foglal helyet s erre a húrok számának megfelelő (c) lemezrúgok vannak erősítve, melyek szabad végeiken a (d) kalapácsokat hordják. E kalapácsok csakis akkor vehet­nek részt a (b) lécz rezgésében, ha ezt a minden egyes kalapács számára alkalmazott s az (e) henger által (f) billentyűk révén működtetett, megfelelő (g-g 1) tolóemeltyűk megengedik. A kalapácsok kilengésének mórtókét is a nekik megfelelő tolóemeltyűk állása határozza meg. E (g-g 1) tolóemel­tyűk keresztirányban be vannak hasítva és (h) rúgók vagy hasonlók segélyével vannak hajlékonyan összefoglalva, úgy hogy alsó (g) részük a billentyűk behatásának meg­felelő kilengést végeznek, míg a fölső (gl) részek az (e) henger által egy vagy több külön (i) tolóemeltyű közvetítésével működ­tetett (j) ütküzőlécz segélyével kilengésük­ben tetszőlegesen határolhatók. A (g-g) toló­emeltyűk vagy mint a rajzokon látható, egyszer, vagy pedig többször is be lehetnek hasítva, mely utóbbi esetben természetesen az egymáshoz csatlakozó tagok összefogla­lására megfelelő számú (h) lemezrúgó válik szükségessé. Az (e) hengeren alacsonyabb vagy magasabb ütközők vagy kiugrások el­rendezése segélyével az (i) tolóemeltyű ki­lengésének nagysága tetszőlegesen növel­hető vagy csökkenthető, hol az (i) tolóemel­tyűvel összekapcsolt (j) ütközőlécz a min­denkori a kilengést követi s így a működ­tetett (gl) tolóemeltyűk többé vagy kevésbbé emeltetnek le s e közben a húrok megüté­sére rendelt (d) kalapácsoknak kisebb vagy nagyobb játékteret engednek, mely körül­ménytől egyszersmind a hang ereje is függ. Az 1. ábrának szakadozott vonalakkal meg­rajzolt része egy az (e) hengertől nem be­folyásolt (g-gl) tolóemeltyűt tüntet föl, melynél a behajlás a (h) lemezrúgó segé­lyével meg van szüntetve. Ez állásnál az

Next

/
Thumbnails
Contents