35104. lajstromszámú szabadalom • Hinta

Megjelent 1906. évi márezius hó 1-én. ___ __ MAGY SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 85104. szám. XX/a/i. OSZTÁLY. Hinta. SCHLIER MÁTYÁS ASZTALOSSEGÉD BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 junius hó 24-ike. Jelen bejelentés tárgyát képező hinta a csatolt rajz 1. ábráján oldalnézetben, 2. ábráján fölülnézetben, 3. ábráján elölnézetben és részben met­szetben van föltüntetve, míg1 a 4. ábra egy kiviteli alaknak előlnézetét mutatja. Az (a) állványban forgathatóan ágyazott (b) tengelyen két szilárd (c) peczek van el­rendezve, melyekre a (d) hintadeszkának pontosan közepén lévő lyukaknál fogva rá­dugható. A (d) hintadeszkán kétoldalt (e) fogantyúk vannak alkalmazva, melyekben a fogantyú mögé ülő gyermekek kézzel fo­gódzhatnak. Ha két különböző korú, tehát egymástól lényegesen eltérő súlyú gyermek akar hin­tázni, akkor az egyensúlyt akkép lehet helyreállítani, hogy a deszkát nem a ponto­san középen lévő lyukaknál, hanem a kö­zéptől jobbra és balra lévő (f) lyukak va­lamelyikénél fogva dugjuk a tengelynek (c) peczkeire. A deszkának beállítását az egyen­súly helyreállítása czéljából akkép is esz­közölhetjük, hogy peczkek és lyukak he­lyett a (b) tengelyen egy (g) kengyelt ren­dezünk el, mely a deszkát leszorítja, ha a (h) hüvelyeket a kengyelnek jkét végére tol­juk. Ekkép a hintadeszka bármely ponton rögzíthető és az egyensúly teljes pontos­sággal állítható helyre. A hintadeszkának két végére ülődeszkát is alkalmazhatunk, úgy hogy mindegyik végén két gyermek is ülhet. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Hinta, jellemezve az által, hogy a (d) hintadeszka egy, az (a) állványban for­gathatóan ágyazott tengelyen levehető és beállítható módon van megerősítve. 2. Az 1. igény szerinti hinta kiviteli alakja, jellemezve a (b) tengelyen alkalmazott (c) peczkek és a (d) hintadeszkán alkal­mazott több (f) lyuksör által, melyek­nél fogva a deszka különböző helyze­tekben beállítható. 3. Az 1. igény szérinti hinta kiviteli alakja, jellemezve a (b) tengelyre (h) hüvelyek segélyével megerősíthető (g) kengyel által, mellyel a hintadeszka a tengelyen tetszőleges helyzetben rögzít­hető. 4. Az 1. igény szerinti hinta kiviteli alakja, jellemezve a hintadeszkán alkalmazott (©) fogantyúk és esetleg alkalmazható (i) ülődeszkák által. (1 rajzlap melléklettel.) PU1AS RÉ6ZVEH TAR8ASÁQ NYOMDÁJA auOVMTBK

Next

/
Thumbnails
Contents