35088. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági szelep gőzkazánokhoz és más nagy nyomás alatt álló edényekhez

Megjelent 1906. évi február lió 36-án. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 35088. szám. V/e/2. OSZTÁLY. Biztonsági szelep gőzkazánokhoz és más nagy nyomás alatt álló edényekhez. TITTELBACH OSWIN ÜZLETVEZETŐ RUHRORTBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 julius hó 9-ike. Jelen találmány tárgya főként magas belső nyomással bíró edényekhez való biz­tonsági szelep, melynél a nyomás alatt álló gázok, gőzök vagy folyadékok egy megha­tározott nagyságú nyomás túllépése esetén csak kis fölületen érvényesítik hatásukat, azonban tetszőleges nagyságú kibocsátó nyíláson távozhatnak el. Ezt úgy érjük el, hogy a nyomásnak kitett fölületet a kibo­csátó nyílástól térbelileg teljesen elvá­lasztjuk és nagyság tekintetében attól tel­jesen függetlenné tesszük. A mellékelt rajz :a szelepet az 1. ábrán nyugalmi állapotában, az x—x vonal szerinti hosszmetszetben, a 2. ábrán működő helyzetében, azy—yvo­nal szerinti keresztmetszetben tünteti föl. A szelepház fönt nyitott és alul kúp­alakú fenéklappal zárt hengeralakú (a) edényt képez, melynek alsó felét (m) hé­zag hagyásával (b) köpeny veszi körül, mely az edény feneke alatt megszűkül s végül kapcsoló karimával ellátott csődarabba megy át. Az (a) edény belső terét a (b) kö­peny által bezárt (m) térrel négy, czélsze­rűen derékszögű négyszögalakú s egymás­tól egyenlő távolságban elrendezett (i) ki­vágás köti össze. Az (a) edény fölső nyílásának karimáján egy (c) cső nyugszik, melynek belső átmé­rője kisebb, mint a vele koncentrikus edény belső átmérője. A (c) cső fölső részét az üreges (d) harántfal szeli át s a cső ezen részének belső átmérője valamivel nagyobb, mint a harántfal alatt fekvő csőrész belső átmérője. Az (a) edény belső terében (e) dugattyú foglal helyet, melynek kisebb átmérővel bíró fölső (el) toldata a (c) csőbe nyúl, míg az alsó homloklapjának középpontjából le­felé kiálló (e2) csap az edény kúpos fene­kének (n) furatába van ágyazva, melyből a csap majdnem a (b) köpeny összeszűkülé­sének torkolatáig ér. Az (e) dugattyú (f) központi fúrattal van ellátva, mely azon­ban nem halad végig a dugattyú egész hosszán. Az (f) fúratba az (a) edény (i) ki­vágásaival alak és nagyság tekintetében teljesen megegyező négy (g) harántcsatorna torkol. Azonkívül az (e) dugattyú testében négy (h) hosszanti fúrat van kiképezve, me­lyek a dugattyú tengely vonala körül egyen­letesen vannak elosztva s a dugattyú leg­mélyebb helyzetében a dugattyú és az (a) edény feneke közötti tért az edénynek a (c) cső alsó karimája alatt fekvő terével kötik össze. Ez utóbbi térből négy kis ol­dalsó (q) fúrat a szabadba vezet.

Next

/
Thumbnails
Contents