35085. lajstromszámú szabadalom • Oscilláló hengerszita papíranyaghoz és hasonlókhoz

Megjelent 1906. évi február lió 36-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 35085. szám. XlJI/a. OSZTÁLY. Oscilláló hengerszita papíranyaghoz és hasonlókhoz. SANGUINETTI HERBERT MAGÁNZÓ LONDONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 szeptember hó t7-ike. Jelen találmány tárgya javítás papír­anyaghoz és hasonlókhoz szolgáló oszcilláló hengerszitán. 1. ábra a találmány tárgyát képező szita, melynek fölső része metszetben van föltün­tetve. 2. ábra az 1. ábra A—A vonala szerinti metszet. Az (a) szitahenger a (b) lemezekből van összeállítva, mely lemezek félhenger alak­jában görbített (1 2) részekből állanak, melyek alsó részüknél csuklósan vannak egymással összekötve, míg fölső részei könnyen oldható (c) kötések segélyével van­nak összeerősítve, mely kötéseket erősen utána húzhatjuk. Nagyon alkalmasnak bizo­nyult e czélra olyan szerkezet, melynél az egyik pl. a (2) részre a (6) peezket erősít­jük, :a másik az (1) részhez pedig a hurko­sán alakított (7) kengyelt erősítjük (8)-ban csuklósan, mely (7) kengyelt nevezett (6) peczekre hajtjuk. A kengyel mellső részé­ben a (9) csavar van oly módon elhelyezve, hogy az által, hogy azt a (6) csaphoz csa­varjuk, a kengyelt meghúzzuk, minek kö­vetkeztében az (1) és (2) darabok a közé­jük helyezett tömítés segélyével megfele­lően tömíttetnek. Ha a szitát kinyitni akar­juk, akkor nem kell mást tenni, mint a csavart lazítani, és a kengyelt vissza­hajtani. A szita (d) tengelyére kúpos vagy gúla­szerű (10) köpeny van erősítve, melynek oldalai síkok lehetnek vagy, a mint az az 1. ábrában van föltüntetve, kis görbülettel bírhatnak; e köpenyre a szárnyaknak ne­vezett (e) válaszfalakat helyezzük el, ame­lyeket czélszerűen hosszúkás (f) nyílások­kal láthatunk el. Ezen szárnyak között a (b) lemezek (11) belső fölületén (g) szár­nyak vagy lemezek vannak megerősítve. Abban az esetben, ha négy (e) szárnyat ren­dezünk el, a mint az a 2. ábrában van föl­tüntetve, akkor kettő-kettő között minden­kor két ilyen (g) pótszárnyat helyezünk el. Ezen pótszárnyak magassága körülbelül 6 cm., vastagsága pedig 1,3 cm. Oly hosszúak lehetnek, hogy a henger egyik végétől a másik végéig tartatnak. A szita köpeny ha­sadékai között oly módon erősítjük meg őket, hogy azok a szitálandó anyag szá­mára teljesen szabadon maradnak. A (g) szárnyak megerősítését pl. oly módon esz­közöljük, hogy megf elelően alakított láb se­gélyével a dobköpeny hasadékai között el­rendezett fecskefarkalakú hornyokba toljuk őket. A hengerszita oszcilláló mozgását alkal-

Next

/
Thumbnails
Contents