35076. lajstromszámú szabadalom • Készülék kalapok sapkák és más effélék számára való tompok festésére

Megjelent 1906. évi február lió 36-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 35076. szám. I/O. OSZTÁLY. Készülék kalapok, sapkák és más effélék számára való tompok festésére. BERL1N-GUBENER HUTFABRIK AKTIENGESELLSCHAFT VORMALS A. COHN CZÉG GUBENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 szeptember hó 16-ika. Jelen találmány tárgya készülék kalapok, sapkák és más effélék számára való tom­poknak festésére különbözően színezett ka­rimar és fejrésszel. Kétszínű kalaptompokat eddig úgy állí­tottak elő, hogy a szines gyapjúból készült karimát vagy a más színű fejhez vagy más színű tompra nemezeitek. Az eljárás azzal a hátránnyal jár, hogy ott, hol a f ej és a ka­rima egymáshoz nemezeitettek, vastagabb, egyenletlen, bizonyos értelemben hibás hely képződött. A második eljárás alkalmazásá­nál a karima a kétoldali födőréteg foly­tán aránytalanul vastagabb a fejnél és a belső réteg szine a külső rétegekbe átüt. Mindkét esetben változatos színskála el­érése végett a festett gyapjúk egy soro­zatával kell dolgoznunk. Az új eljárás a kétszínű tompok előállí­tását lényegesen egyszerűsíti. Jelen találmány értelmében a tompot festetlen anyagból állítjuk elő és a karima más szinét egy készülék segélyével létesít­jük oly módon, hogy a kalaptompokat ha­rangalakú sajtolókölyűk fölfekvési szélei közé fogjuk be, úgy hogy a festékfürdő csak a tompnak szabadon fekvő részéhez érhet. Több egymásra rétegezett kalaptomp festésénél két-két kalaptomp közé egy-egy gyűrűt fektetünk, úgy hogy a festékfürdő mindegyik kalaptomp tömítési helyéig ér­het. A rajz a készülék egy példaképeni fo­ganatosítási alakját tünteti föl. A készülék lényegében az (a) csavarsaj­tóból áll, melynek (b) sajtoló kÖlyüje ha­rangalakú. A (c) tompokat a kölyü alá rak­juk és (d) gyűrűkkel egymástól elválaszt­juk. A hengeralakú (e) f enéklap, melyen az utolsó tomp fekszik, közepén (f) kiemelke­déssel bír, mely a tompok fejrészének alak­ját mutatja. Festés czéljából a (b) sajtolókölyű alá helyezett nemezeket, illetve tompokat oly erősen szorítjuk a fenéklaphoz, hogy a gyűrűk és nemezek egymás közt tökélete­sen tömítve vannak. Ezután a csavaráll­ványt a befogott nemezekkel, illetve tom­pokkal a festékfürdőbe állítjuk és szokott módon festjük. Ily módon a festékfürdő természetesen csak a nemezek, illetve tompok szabadon fekvő karimáival jöhet érintkezésbe és ezeket megfesti. Festés után a nemezeket vagy tompokat helyzetükből kivesszük és ekkor a karimák az új színt mutatják, míg a fejek nincsenek megfestve, hanem eredeti színűket megtartották.

Next

/
Thumbnails
Contents