35074. lajstromszámú szabadalom • Eljárás zsíroknak, zsíros olajoknak, gyantáknak, alzsíroknak és szinhydrogéneknek tisztítására

Megjelent 11)06. évi február hó 26-án. MAGY. jJW KIR. SZABADALMI iHw HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 35074. szám. Xl/c. OSZTÁLY. Eljárás zsíroknak, zsíros olajoknak, gyantáknak, halzsíroknak és szénhidrogéneknek tisztítására. FRESENIUS KÁROLY VEGYÉSZ MAJNA MELLETTI OFFENBACHBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 május hó 19-ike. Zsíroknak és zsíros olajoknak alkáliákkal vagy alkáliföldekkel való tisztításánál na­gyon hátrányos, hogy annál a hőmérséklet­nél, melynél a kezelést végezni kell, neve­zetesen, ha a kezelés hosszabb ideig tart, alkalmazott anyagok károsanhatnak magukra a zsírokra, úgy liogy ezek sokféle czélra, pl. az étkezési czélokra, hasznavehetetlenekké válnak. Hogy a reagenseknek ezen káros mellék­hatásait megszüntessék, védőszereket, pl. szenet vagy kallóföldet alkalmaztak és to­vábbá maga a föltaláló is ismertetett egy eljárást, mellyel az alkáliák és alkáliföldek behatásának időtartama rendkívül meg van rövidítve és ez által a reagensek káros ha­tása, meg van szüntetve, a mennyiben a keletkező és kallóföldből és szénből álló védőszerrel kevert szappanemulzió gyönge — kb. V* légköri — gőztúlnyomásnak té­tetik ki. Habár ezen eljárás igen jó eredményeket ad, mégis a hőmérsékletnek a gőz alkalmazása folytán keletkező, a forrponton túlmenő emelkedése még mindig hátrányt képez, mellyel, mint elkerülhetetlen ténnyel, szá­molni kellett és a mely ellenszereknek egy­idejű alkalmazását tette szükségessé. Azt találtam, hogy igen jó eredményt érünk el, ha a hőmérsékletet a szappano­sításnál keletkezett emulzió megszüntetése végett jóval a forrpont alatt, pl. 85° C-on, tartjuk és a szükséges nyomást más módon, mint víznek elpárologtatása útján létesít­jük, azaz olyan módon, mely a hőmérséktől független. Ez legelőnyösebben úgy történik, hogy az emulziót megfelelő nyomás alatt álló indifferens gáz hatásának tesszük ki. E mellett a kívánt hatás elérése czéljából a gáz nyomását tetszőlegesen fokozhatjuk, a nélkül, hogy a hőmérsékletet bármiképpen változtatni, illetve emelni kellene és ennek folytán teljesen elhárítjuk azokat a hátrá­nyokat, a melyek a túlmagas hőmérséklet folytán keletkeznek. Miután ezen hátrányok már nem állnak fönn, ennélfogva már nem is szükséges bármilyen védőszernek, pl. szénnek vagy kallóföldnek alkalmazása és azonfölül képesek vagyunk ilyen módon nemcsak zsírokat és zsíros olajokat, hanem gyantákat, halzsírokat és szénhidrogéneket is tisztítani. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás a zsíroknak, zsíros olajoknak, gyan­táknak és szénhidrogéneknek alkaliákkal vagy alkáliföldekkel való tisztításánál

Next

/
Thumbnails
Contents