35050. lajstromszámú szabadalom • Kávépörkölő gép

Megjelent lí>06. évi február hó 20-án. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 35050. szám. XVIII/a. OSZTÁLY. Kávépörkölőgép. FISCHER HENRIK KÁVÉUTAZÓ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 április hó 28-ika. A tökéletes kávépörkölőgépnek fölszere­lése tudvalevőleg lehetővé kell, hogy tegye a jó, zamatos kávé előállítását, azaz: a ká­vészemek nagyra való földagadását, a kávé gyors, egyöntetű pörkölését, a szemeken levő hártyák eltávolítását, úgy fényes, mint fénytelen (halovány) kávé előállítását, a pör­kölőgép tisztántartását és a tűzbiztonságnak is meg kell felelnie. Továbbá kívánatos, hogy a gép tartós, könnyen kezelhető, csi­nos külsejű legyen, és kevés tüzelőanyag fölhasználása mellett legyen használható. Mindezen követelményeknek teljesen meg­felel a jelen készülék. A tojásdad alakú dob (A) érczlemezből készülve, két vagy több egymásba illő rész­ből áll, melyeket vagy közönséges szimpla csavar (H) vagy más zárókészűlék tart össze. A nyers kávét a dobnak egyik felébe vágott nyílásba (J) kell beönteni, mely nyílás a zárral (F) ellátott ajtó (E) elzár. A dobot, mely számos szellőztető nyílás­sal ellátott, a melegítő lángzó befogadására szolgáló álványon (B) nyugszik, az egyik végén alkalmazott fogantyú (L) segélyével forgatjuk, miáltal a kávé a dob hosszában elterülő (M) kengyelek segélyével a belső falhoz erősített akadály-lemezhez jut (D), mely buktató gátul szolgálva, a kávésze­meket a dob forgása közben megfordítja széjjel szórja, tehát megkeveri. Ennek foly­tán nemcsak egyöntetű pörkölést nyerünk, hanem elősegítjük a folytonos súrlódás követ­keztében a pörkölés által amúgy is fölsza­baduló kávéhártyák ledörzsölését. A kávépattogás hallása után alacso­nyabbra igazítjuk a szeszégető (Gr) lángját, egyúttal egészen fölnyitjuk a dob belsejé­ben vagy annak mindkét végcső vén (K) alkalmazott szelelőket (V), melyek szük­séglet szerint már előbb is igénybe vehetők Ezáltal a szelelőknél, a dob mindkét végét széltében elzáró szitanemű készüléken (C) 1 keresztül, mely reszelőformában áttört ércz­lemez is lehet, kitódul a pörkölés által ke­letkezett füst. A csak néhány perczig tartó folyamat (után) végső stádiumában néhányszor erő­sen megrázzuk a dobot oly czélból, hogy a füst hathatósabban távozhassák, friss levegő hatoljon a dobba és a ledörzsölt hár­tyák a szitákon át a szabadba kerüljenek.

Next

/
Thumbnails
Contents