35044. lajstromszámú szabadalom • Mosógépekhez való dob

Megjelent 1906. évi febr uá r hó 30-án . MAGY. ^ KÍH SZABADALMI H 1VATAL SZABADALMI LEÍRÁS 35044- szám. XVIII./a OSZTÁLY. Mosógépekhez való dob. PRYM & C° CZÉG BÜSBACHBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 augusztus hó 21-ike. A jelen találmány tárgyát mosógépekhez való dob képezi, mely sokszögű test (po­lyeder) alakjával bír, a mi sok előnnyel jár. Az eddigi hengeralakú mosógépdobokat a ruha magával menesztésére és fölforga­sára külön szerkezettel kellett ellátni. E czélra rendszerint rudak alkalmaztatnak, melyek fölfelé menésüknél a ruhát maguk­kal viszik és legfölső állásuknál visszaesni hagyják. A dob forgatása tehát tetemes erőt igényel. A találmány szerinti mosógépdobnál a ruhák magával menesztésére szolgáló 'ezen szerkezet teljesen elesik. A ruhaa dob for­gatásánál a háromszögalakú fölületek alap­éle és csúcsa felé történő váltakozó elto­lása következtében ismételten torlódik és átforgattatik. Minthogy a ruhának a dobon mindig ugyanazon emelkedésen kell át­mennie, a mennyiben a polyeder egyik lap­járól a másikra tér át, nagy erőmegtakarí­tást érünk el. További erőmegtakarítást az által érünk el, hogy a dob alakjánál fogva a teknőben lévő vizet úgyszólván vágja. A találmány tárgyát képező mosógépdob a csatolt rajzon egy példaképem kiviteli alakjában látható, nevezetesen az 1. ábra a dob fölülnézete zárt ajtó mel­lett, a 2. ábra ugyanaz nyitott ajtó mellett. Az (a) dob esetünkben oly polyeder alak­jával bír, melynek nyolcz ötélű szögből al­kotott csúcsa, két négyélű szögből alkotott csúcsa és tizenhat háromszögű oldallapja van. Az oldallapok egyike (al) ajtó gya­nánt van kiképezve. A (b) nyílásokkal ellá­tott (a) dob (c c) csapágyakon nyugszik a (d) mosóteknőben. A dobot az (f) palást zárja körül. A dob forgásánál a ruha föl­váltva, az egyes lapok alapélétől azok csú­csáig és viszont csúszik, miközben torlódik és átforgattatik. A dob külső (e) csúcsai­val a (d) mosóteknőben lévő vizet vágja, miáltal a dob forgatása meg van köny­nyítve. SZABADALMI IGÉNY. Mosógépekhez való dob, az által jellemezve, hogy a dob sokszögű test (polyeder) alakjával bír, oly czélból, hogy a ruha magával menesztésére szolgáló szerke­zet fölöslegessé váljék, a mennyiben a ruha a dob egyes lapjainak alapélétől azok csúcsa felé és viszont való csúszása

Next

/
Thumbnails
Contents