35040. lajstromszámú szabadalom • Levél- és okmánybélyeg-tartó

Megjelent 1906. évi február hó 17-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 85040. szám. IX/a/b. OSZTÁLY. Levél- és okmánybélyeg-tartó. LANDAU BERNÁT KERESKEDŐ BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 augusztus hó 8-ika. Jelen találmány oly levél- és okmánybé­lyegek megőrzésére szolgáló készülékekre vonatkozik, melyeknél a bélyegívek kéreg­papiros-lapokra erősíttetnek, mely lapok je­lölésekkel vannak ellátva, melyek segélyé­vel a bélyegkészlet nagyságáról mindenkor meggyőződhetünk. Jelen találmány ezé Íja a bélyegíveket a kéregpapiros-lapokhoz oly módon odaerősíteni, hogy a szükségelt bé­lyegeket hamarosan fejteni, vagy szükség szerint az egész ívet fölaprózni lehessen, a nélkül, hogy e mellett a bélyegeket meg­sértenők. A találmány lényege abban rej­lik, hogy a bélyegív fölső szélének fogva tartására a kéregpapiroslapon át haránt­irányban rugalmas szalag van feszítve, míg a bélyegív alsó szélének megfogására, mi­vel ezen szél helye a bélyegek elhasználá­sával változik, egy önönmagával párhuzamo­san eltolható harántsín szolgál. A mellékelt rajz 1. ábrájában egy albumszerű bélyegtartó nézete van ábrázolva, melyen eltörve a fölcsapott födő is látható. 2. ábra fölső felében az album egyik ké­regpapirtáblának végnézete, alsó felében pedig annak az 1. ábra 2—2 vonala sze­rinti metszete van ábrázolva. A mint a rajzból látható, minden tábla két (a) és (b) kéregpapirlapból áll, me­lyeknek szélei köröskörül 'egymáshoz van­nak ragasztva. Az (a) lap egymásra merő­leges vonalakból alkotott hálózattal van el­látva, melynek négyszögei a megőrzendő (c) bélyegek nagyságával bírnak és melyek folytatólagosan vannak számozva. Az ezen hálózatra helyezett bélyegív fölső széle (f) rugalmas szalag által tartatik fogva, mely­nek végei a táblához vannak erősítve, míg az alsó szél fölé (g) sín van helyezve, mely­nek végei a hálózat mindkét oldalán a (d) hasítékba nyúlnak és be vannak hajlítva. E (g) sín megkönnyíti az egyes bélyegek­nek az utolsó sorról való lefejtését, még pedig oly módon, hogy a sín alsó szélét két bélyegsor lyukgatott elválasztó vonala fölé helyezzük, a mint '3rZ QrZ 1. ábrában van föltüntetve. Az albumszerű bélyegtartó egyes táblái (h) széljegyzésekkel vannak ellátva, me­lyeken a megfelelő táblákon elhelyezendő bélyegek értékei vannak föltüntetve. SZABADALMI IGÉNY. Bélyegtartó, melynél a bélyegívek kéreg­papirlapokra vannak erősítve, mely utób­biak jelölésekkel vannak ellátva, me-

Next

/
Thumbnails
Contents