35033. lajstromszámú szabadalom • Tolltörlőtömb

Megjelent 1906. évi február hó 17-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI HI VATAL SZABADALMI LEÍRÁS 35088. szám. IX/a/b. OSZTÁLY. Tolltörlő tömb. SCHMIDT EDUÁRD GYÁRTULAJDONOS BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 augusztus hó 8-ika. Jelen szabadalom tárgya tolltörlő tömb, | mely különleges -elrendezése és kiképezése i következtében különösen alkalmas a tollak- t nak írás után történő meg tisztogatására. J A találmány -abban áll, hogy a törlőtöm­böt alkotó lemezek egymással összeeső, tet­szőleges alakú kimetszésekkel vannak el­látva, A mellékelt rajzlapon a találmány tár­gyának egy foganatosítási alakja szemlél­hető, hol az 1. ábra egy tolltörlő tömbnek távlatos nézete, a 2. ábra egy tintaitató belsejében elhe­lyezett ilyen tömbnek hasonló képe, míg a 3. ábra, szintén távlatos nézetben, a szét­szedett tintaitatót mutatja. Az 1. ábrán (a a a) a tolltörlő tömb, mely egymással összeeső (b) kimetszések­kel ellátott, bőrből, posztóból vagy hason­lókból álló egyes lemezekből van összetéve. A 2. és 3. ábrák azt mutatják, miként lehetséges az ilyen tömböt a nélkül, hogy külön helyet igényelne s abból a czélból, hogy kezelése kényelmesebbé tétessék, egy tintaitató belsejében elrendezni. A tinta­itató (c) törzsének fölső oldalánál ugyanis | (d) kivágás képeztetik ki s az (a) tömb i ebbe helyeztetik. Az utóbbin (e) csavarorsó j hatol át, melyre az (f) födéllap húzatik s ez viszont a (g) fogantyú fölcsavarásával rögzíttetik, mely egyszersmind az egésznek összefoglalására szolgál. Előnyös ez elrendezésnél, hogy a tollak megtörlése olyan helyen eszközölhető, ahol annak foltjai sem nem hátrányosak, serni pe­dig nem láthatók. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Tolltörlő tömb, jellemezve az által, hogy az azt alkotó (bőrből, posztóból vagy ha­sonlókból álló) lemezek egymást födő, illetőleg egymás fölé eső kimetszések­kel vannak ellátva, úgy hogy azok vé­gigmenő, tetszőleges alakú hornyokat vagy vájatokat képeznek. 2. Az 1. igényponttal védett tolltörlő tömb­nek egy tintaitató belsejében való el­rendezése. 3. Az 1. igényponttal védett tolltörlő tömb­nek egy kiviteli alakja, jellemezve az

Next

/
Thumbnails
Contents