34990. lajstromszámú szabadalom • Szekrényalakú fényképészeti másolókészülék

Megjelent 1906. évi február hó 11-én. MAGY y^K KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LÉTRAS 34990. szám. IX/f. OSZTÁLY. Szekrényalakú fényképészeti másoló készülék GEKAWERKE ACT-GES. CZÉG HANAUBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 augusztus hó 4-ike. A fényképészeti negatívok vagy diapozi­tivok másolására már ismeretesek oly szek­rények, melyeknek belsejében mesterséges fényforrás, födelén vagy egyik falán pedig megvilágító tolóka van elrendezve, mely két, csakis hatástalan sugarakat átbocsátó ablak között egy nyitott ablakkal bír, úgy hogy a tolóka elmozdítása folytán az előtte lévő másoló keret fölváltva megvilágítta­tik, vagy pedig az oldalsó ablakok egyike által a megvilágítástól elzáratik, miközben a keretbe az áttetsző hatástalan fénynél új kép helyezhető. Jelen találmány tárgya ugyanezen alap­elven nyugszik, azonban az ismert készülé­kekkel szemben azon előnyt nyújtja, hogy a másoló szekrénynek nincsenek oldalt ki­álló részei s a megvilágító nyílás mellett csak egy vörös vagy sárga ablakra van szükség, míg másfelől a megvilágítás, nem nagyon fényérzékeny papir alkalmazása ese­tén is gyorsabban történhet, mint eddig. A jelen találmány szerinti másoló készü­lékek egy kiviteli alakja a mellékelt raj­zon látható, melyen az 1. ábra a készülék metszete, a 2. ábra két ablakot tartalmazó födél fö­lülnézete, a 3. ábra pedig a födél fölötti másoló ke­ret föiülnézete. Az (a) szekrény, mely ismert módon ol­dalfalain a sötét kamra megvilágítása czél­jából vörös üvegű (b) ablakokkal, továbbá (c) ajtóval, (o) kivezető kürtővel és (n) lég­vezető nyílásokkal látható el, jelen talál­mány szerint, czélszerűen lejtős födelén, nyitott vagy világos üvegű, félköralakú (d) kivágással és egy másik, vörös üveggel, vagy más, csupán a hatástalan fényt átbo­csátó anyaggal ellátott négyszögletes (e) nyílással bír. A két nyílás között egy köralakú (g) tár­csa (k) forgató csapja foglal helyet, mely tárcsa az (m ml) horony és borda segélyé­vel fényhatlanul vezethető a lejtős födé­len. A (g) tárcsa egy födéllel ellátott má­soló keretet, vagy pedig a rajz szerint két, (1) födéllel fölszerelt (h) és (i) másoló ke­retet hord, melyek a tárcsa forgatása ese­tén fölváltva a félköralakú, világos (d) ab­lak és a négyszögletes, vörös üvegű (>e) ab­lak fölé hozhatók. A másoló keretek a forgatható (g) tár­csa helyett a szekrény födelén helytállóan is elrendezhetők, mely esetben a két (d e) ablakot kell a (k) csap körül forgatha­tóvá tenni. A készülék kezelése gyorsan másoló pa­pir használata esetén a következő: Miután a (g) tárcsát vagy a (d e) abla-

Next

/
Thumbnails
Contents