34959. lajstromszámú szabadalom • Tábori konyha

Megjelent lííOtí. évi február hó 10-én. MAGY SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 34959. szám. lllh. OSZTÁLY. Tábori konyha. WEISS MANFRÉD ELSŐ MAGYAR KONZERVGYÁRA ÉS ÉRCZÁRÚGYÁRA CZÉG BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 deczember hó 10-ike. Jelen találmány tárgya oly szállítható tábori konyha, mely az eddig ismert ha­sonló készülékekkel szemben rendkívüli egyszerűsége, könnyűsége és hatékony tü­zelés folytán tiinik ki. Az új tábori konyhát a mellékelt rajz 1. ábrája hosszmetszetben, részben nézet­ben tünteti föl, míg a 2. ábra a készüléket keresztmetszetben, részben nézetben ábrázolja. A találmány lényege abban van, hogy a járműre szerelhető (1) köpeny és az ebben elhelyezett (2) főzőedény közötti fűtőteret könnyen tönkre menő és a készülék súlyát fölösleges módon növelő válaszfalak alkal­mazása nélkül maga a főzőedény kigyó­alakú füstcsatornákra osztja, miáltal igen egyszerű módon a tüzelőanyagnak előnyös kihasználását és ezzel a főzőedény tartal­mának gyors és hatásos fölmelegedését, illetve főzését érjük el. (3) a készülék rostélyát, (4) a hamuszek­rényt jelzi. Az égési termékek az (5) vályú és a (2) főzőedény feneke által alkotott (6) csatornában hátrafelé vonulnak, azután a (7, 7) csatornákban előre és végül a (8, 8) csatornákban ismét hátrafelé haladnak a (9) füstszekrény felé, úgy hogy az egész főző­edényt közvetlenül minden oldalról telje­sen körüljárják és végül a (10) kürtőn tá­voznak. Az (5) vályú esetleg el is hagyható, mi­által a készülék súlyának további csökke­nését érhetjük el. Ebben az esetben a főző­edény a 2. ábrában szakadozott vonalakkal jelzett alakkal bírhat, miáltal a füstcsator­nák száma változatlan marad. A készülék mellső részén a tűzfészek fölött még a (11) tartályt építhetjük be, mely víz melegítésére, kávé, tea, vagy más efféle főzésére használható föl, míg a füst­szekrényben a (12) sütőt helyezhetjük el és a füstszekrény tetejében még kisebb főző­edények számára való lyukakat is alkal­mazhatunk. Ezen elrendezések azonban nem tartoznak a találmány körébe. Az (1) köpenyt belülről megfelelő hőszi­getelő anyagból készült burkolattal látjuk el a hősugárzás csökkentése és a köpeny­nek az elégés ellen való megvédése czél­jából. Tüzelésre szilárd tüzelőanyagot vagy e helyett folyékony, vagy gázalakú tüzelő­anyagot is használhatunk, akképen, hogy alkalmas petróleum-, benzin-, spiritusz-, vagy gázlámpát helyezünk el megfelelő tartály-

Next

/
Thumbnails
Contents