34957. lajstromszámú szabadalom • Málhanyeregváz

Megjelent lííOtí. évi február hó 10-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LETRAS 84957. szám. XX'd OSZTÁLY. Málhanyeregváz. SCHOUBOE JENS THEODOR SUHR FŐHADNAGY HOLTÉBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 február hó 24-ike. Jelen találmány tárgya teherszállító ál­latok málhanyerge számára való váz, mely különösen oly szállításoknál alkalmaztatik, melyeknél szükséges, hogy a málha föl- és lerakása gyorsan és könnyen menjen végbe és hogy azt oly egyenletesen, szilárdan és biztosan erősíthessük meg a nyergen, hogy a szállítást minden járómódnál és bármi­lyen terepviszonyok mellett foganatosíthas­suk. Jelen találmány tárgyát tevő nyereg­szerkezet ezen követelményeknek megfelel és ezenkívül azzal az előnnyel jár, hogy a málha egyes darabjai könnyen és gyorsan lerakhatok, a nélkül, hogy ez a többi mál­hára zavarólag hatna és akképen, hogyan­nak egyensúlya vagy a málhás állat hávi.i való egyenletes elosztása megzavartatnék. A találmány tárgyának egy foganatosí­tási alakja a mellékelt rajzon van föltün­tetve, melyen az 1. ábra a ráz oldalnézetét, a 2. ábra annak előlnézetét mutatja, míg a 3. és 4. ábrák részleteket tüntetnek föl. (a) a középn.veregfa, mely valamely al­kalmas anyagból álló lemezből van kiké­pezve és czélszerűen akképen van hajlítva, hogy keresztmetszete fölfelé domborul, a rajzon föltüntetett foganatosítási alaknál körülbelül félköralakú (4. ábra). Hosszá­ban a középnyeregfa, szintén domború — ellenkező irányban — és mindenütt nem csak kellő mértékben az állat háta fölé emelkedik, hanem eléggé túlemelkedik az állat azon oldalrészein is, melyeken a málha nyugszik. A (b b) oldalnyeregfák a hátgerincz két oldalán az állat hátán nyug­szanak. Az oldalnyeregfák (c) kengyelekkel vannak fölszerelve a hevederek megerősí­tése czéljából, melyekkel a nyerget föl­csatoljuk. A középnyeregfát a (d) bordák a föltüntetett foganatosításnál három borda — támasztják alá. Minden borda egy vaskengyelből állhat, melynek fölfelé dom­borított közepe az (a) középnyeregfa alá ér és itt ezen meg van erősítve, míg a bordák alsó végei a (b b) oldalnyeregfá­kon vannak megerősítve. Az oldalnyeregfákat ismert módon bőr­ből vagy más efféléből való párnákba vagy csapókba varrjuk be, melyek a nyomást al­kalmas módon az állat hátára viszik át. A nyeregpárnák vagy nyeregcsapók külső ol­dalán vagy egy, e fölött elrendezett bőr-

Next

/
Thumbnails
Contents