34938. lajstromszámú szabadalom • Javítások ólombiztosítékkal kombinált sofitte-izzólámpa foglalatokon

Megjelent 1906. évi február lió 161-ón. M AGY. SZABADALMI KIH HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 84938. szám. Vll/ii- OSZTÁLY. Javítások ólombiztosítékkal kombinált soffita-izzólámpafoglalatokon. HOLITSCHER ZSIGMOND ÉS TÁRSA KERESKEDŐ CZÉG ÉS HOCHSTRATE MIKSA MÉRNÖK BUDAPESTEN. Pótszabadalom a 28861. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1905 julius hó 25-ike. A jelen találmány tárgyát javítások ké­pezik a 28861. sz. szabadalomban védett, ólombiztosítékkal kombinált soffita-izzó­lámpafoglalatokon. Az ezen szabadalomban leírt izzólámpafoglalat egyrészt ugyanis avval a hátránnyal bír, hogy az ólombizto­sítékfoglalat az izzólámpa fényhatását hát­rányosan befolyásolja annak következtében, hogy fölső széle az izzólámpafoglalat fölső szélével közel egy síkba esik s így az izzó­lámpa egy részét árnyékba helyezi, más­részt pedig az áram bevezetésére szolgáló szorító csavarok szabadon állanak s így a huzalok külső mechanikai behatások elle­nében nem voltak megvédve. Utóbbi hát­rányt a jelen találmány tárgyánál az ál­tal kerüljük el, hogy a szorító csavarok fö­lött egy, a foglalatot alkotó porczellán­testhez csavar segélyével erősített porczel­lánlemezt rendezünk el. A 28861. sz. sza­badalomban védett foglalatnál végül a hu­zalok egy része szabadon feküdt, vagyis könnyen hozzáférhető volt, a mi a bizton­ságot mindenesetre veszélyezteti. Ezt a hátrányt az által szüntetjük meg, hogy a szorítócsavarból kiinduló és az ólombiztosí­ték- és izzólámpafoglalatokat egymással összekötő huzalok teljesen a porczellántest belsejében vezettetnek, tehát teljes biz­tonságot nyújtanak. Végül a porczellántest, illetve foglalat megerősítése is módosítást nyert, a meny­nyiben a megerősítés nem kétoldalt kiálló fülek segítségével, hanem egy darab a por­czellántest hídrészén átmenő egyetlen ínya­csavar segítségével történik. A csatolt rajzon az ezen javításokkal föl­szerelt foglalat példaképem kiviteli alakja függélyes hosszmetszetben van föltüntetve. A 28861. sz. szabadalomból ismeretes alakú (1) porczellántest (2) izzólámpafog­lalata a (3) ólombiztosítékhoz képest úgy van elrendezve, hogy utóbbi fölső széle jó­val alacsonyabban fekszik az izzólámpafog­lalat fölső szélénél, úgy hogy az ólombizto­sítékfoglalat semmikép sem vethet árnyé­kot az izzólámpára, vagyis utóbbi fényha­tását teljesen kifejtheti. Az (1) porczellántestbe helyezett szorító csavarok fölé a (14) lemez van szerelve oly czélból, hogy a dróthuzalok külső mecha­nikai behatás ellen meg legyenek védve. A (14) lemez egyik vége ugyanis (15) csa­var segélyével az (1) porczellántesthez szo-

Next

/
Thumbnails
Contents