34937. lajstromszámú szabadalom • Újítások forgó zúzógépeken

Megjelent 11)00. évi február hó 7-éu. NiAüY. K1R. SZABADALMI H IVATAL SZABADALMI LEI RAS 34937. szám. XII b. OSZTÁLY. Újítások forgó zúzógépeken. MASCHINENBAU-ANSTALT HUMBOLDT CZÉG KÖLN MELLETTI KALKBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 julius hó 24-ike. Jelen találmány forgó zúzógépekre, vagyis kövek, érezek és effélék fölaprítá­sára szolgáló gépekre vonatkozik, melyek­nél egy zúzóköpenyen belül zúzókúp van el­rendezve, s ez utóbbi a köpeny mellett kör­vonal mentén mozgattatik, és pedig az ál­tal, hogy a zúzótengely, mely fölső végén, a zúzóköpeny fölött alkalmas csapágyban i központosán van vezetve, alsó végénél fogva excentrikus helyzetben tartatik hajtó­kerekében. Ilyen gépek már ismeretesek ugyan, j azonban míg az eddigi gépeknél a fölső csapágy hengeres alakkal bírt s a tengely­nek a csapágyban vezetett csapja kúpos volt, úgy hogy a csapágyban csak egy vo­nal mentén volt fölfekvése, és a munka ' közben föllépő egész nyomást az alsó csap- | ágynak kellett fölvennie, mely egyúttal a | köpeny és kúp közötti hézag be- és után- i állítására szolgáló berendezéssel is el volt j látva, addig a jelen találmány szerinti gép- j nél a zúzótengely fölső vége golyós csap- ' ágyban van fölfüggesztve, úgy hogy a ten­gelyirányú nyomás fölvételére és a hézag beállítására a könnyen hozzáférhető és meg- 1 figyelhető fölső csapágy szolgálhat, s az oldalirányú nyomást az eddigi szerkezettel ellentétben a csapágy egész fölülete veszi föl. A zúzótengely alsó vége nem közvetle­nül a hajtókerékbe, hanem egy perselybe van excentrikusan ágyazva, mely viszont a hajtókerék agyában van excentrikusan és beállíthatóan elrendezve, úgy hogy a per­selynek a kerékben való beállítása által a zúzókúp oldalirányú (excentrikus) mozgá­sának nagysága tetszés szerint változtat­ható. A zúzóköpeny, mint eddig is, kúpalakú lehet, azonban czélszerűbb, ha hengeralakú, mivel ekkor a jobban igénybe vett alsó rész elkopása után megfordítható, úgy hogy a zúzóköpenynek még el nem kopott része szolgálhat munkafölület gyanánt. Azonkívül a köpeny több gyűrűből is összetehető oly czélból, hogy ezen gyűrűk egymás között fölcserélhetők legyenek. A zúzókúpot is czélszerű több kúpos részből összetenni, hogy a legerősebb kopásnak kitett alsó ré­szek a szükséghez képest gyakrabban ki­cserélhetők legyenek, míg a fölső részek tovább maradhatnak üzemben.

Next

/
Thumbnails
Contents