34929. lajstromszámú szabadalom • Készülék szigetelő csövek fémbútorjainak lemetszésére

Megjelent 1906. évi február hó 6-án. MAGY. jgfr KIR SZABADALMI wggf H1VATAL SZABADALMI LEÍRÁS 84929. szám. XVI/d. OSZTÁLY. Készülék szigetelőcsövek fémburokjainak lemetszésére. KÁBELGYÁR-RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CZÉG POZSONYBAN ÉS W1ENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 junius hó 17-ike. -Jelen találmány tárgya fémmel bevont szigetelőcsövek fémburok jai végének levá­gására szolgáló készülékre vonatkozik, mely az eddig hasonló czélra szerkesztett készü­lékektől egyszerű szerkezete és könnyű ke­zelése által tűnik ki. Megjegyzendő, hogy az említett szigetelőcsövek érintkezési he­lyein a fémburkolatok azért távolítandók el, hogy a fémkarmantyú a csövekbe fektetett vezetékből a két cső érintkezési helyén biztosan és teljesen szigetelve legyen. A készülék az ismert fogószerű készülékek osztályába tartozik és ezektől főképen abban tér el, hogy egy egykarú és egy kétkarú emeltyűből áll, melyek akképen vannak egymással összekötve, hogy azok egymás­hoz képest úgy állíthatók be, hogy a ké­szülék a cső fémburkolatát átvágja, de a szigetelő cső megsérülése ki van zárva. E mellett a csőnek a készülékbe való helye­zése és megfogása, valamint kivétele igen egyszerű és kényelmes módon megy végbe. A mellékelt rajzon a készülék egy foga­natosítási alakja nézetban van föltüntetve. A szögben hajlított (f) kétkarú emeltyű egyik lapos (k) végén a (d) henger van foroghatóan megerősítve, míg annak (g) csapján a (b) egykarú emeltyű van szintén foroghatóan megerősítve. Ezen (b) emeltyű egyrészt a (h) tengely körül forgó (a) kör­kést hordja, másrészt a szabad végén csa­varmenetes (c) orsó révén az (f) emeltyű másik karjához van az (1) szárnyas csavaranya révén állíthatóan kapcsolva. Az (e) spirálrúgó a (b) emeltyűt, valamint az (a) kést állandóan a (d) henger felé szorítja, azonban az (a) kés előrehaladásának mértékét az (1) szár­nyas csavaranya révén pontosan előre be­állíthatjuk. Az (f) emeltyű (m) vége a hü­velykujj, a (b) emeltyű (n) vége pedig a mutatóujj beakasztására van kiképezve. A készülék alkalmazása. A szár­nyas csavartok segélyével a körforgókés a (d) henger irányában oly közelre állítható be, hogy a kés éle a (d) hengerre rátolandó szigetelőcső fémburokját átvágja, de magát a szigetelőcsövet meg nem sértheti. Már most, hogy a szigetelőcsőnek a (d) hengerre való rátolását a körforgókés éle ne akadá­lyozza, az (e) spirálrúgót, illetve a (b) emel­tyűt és a vele összefüggésben lévő (a) kör­kést és (c) csavart hátrahúzzuk, miáltal a (d) henger és a körforgókés éle közötti tá­volság megnagyobbíttatik. Midőn a szigetelő­cső a (d) hengerre rá van húzva, a (b) emeltyűt ismét elbocsájtjuk, mire ez az (e)

Next

/
Thumbnails
Contents