34901. lajstromszámú szabadalom • Fafecskendő

Megjelent 190<>. évi január Jió Jil-én. MAGY. ^Jfes KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 34901. szám. X/li. OSZTÁLY. Fafecskendő. BÖSCH KÁROLY NÉPISKOLAI TANÍTÓ LUSTENAUBAN. Bejelentésének napja 1905 julius hó 28-ika. Elsőbbsége 1904 márczius 8-tól kezdődik. Jelen találmány fecskendőkre vonatkozik, melyek segélyével rovar vagy gombabeteg­ségek ellen porlasztott folyadékokat fecs­kendezhetünk fákra; a találmány ezen fecs­kendőknek különösen azon csoportjára vo­natkozik, melyeknél a porlasztónak folya­dékkal való táplálására szolgáló cső zárt tartányba nyúlik, melybe levegő szoríttatik, hogy a folyadék fölemelkedjék. Ezen csoport ismert fecskendezőinél az említett tartányból indul ki a porlasztót nyomólevegővel tápláló cső is, úgy, hogy a tartány állandóan a külléggel közlekedik és a tartányban sohasem léphet föl a folya­déknak némileg nagyobb magasságra való fölemeléséhez szükséges feszültség. Ezen hátrány megszüntetésére, a jelen találmány értelmében a folyadéktartányt és a porlasz­tót két külön légszivattyúból tápláljuk nyo­mólevegővel A rajzon a föntemlített berendezéssel bíró fafecskendő a következőképen van föl­tüntetve : az 1. ábra a fecskendő függélyeges met­szete ; a 2. ábra a fecskendő elölnézete; a 3. ábra a porlasztónak nagyobb léptékben rajzolt hosszmetszete. Mint azt a rajz mutatja, a fafecskendő ösz­szes részeit hordó (1) keret (2) kerekekkel van ellátva, melyek lehetővé teszik, hogy az átfektetett és a (3) fogantyúknál megfo­gott fecskendőt rendeltetési helyére szállít­suk. A fecskendő alkalmazására az (1) ke­retet egy csukló körül forgatható (4) láb ál­tal háromláb gyanánt kiegészítjük. Az (1) keretben fölül az (5) karon a (6) szivattyúemeltyű forgatható. Ezen emeltyű­től két (7), (8) csuklóstag halad a két légszivattyú dugattyújához, mely légszi­vattyú közül a (9) kis szivattyú az (1) keret mellső oldalán és a nagyobb (10) szivattyú a keret hátsó oldalán van elrendezve. A kisebb (9) szivattyú le­vegőnek a (11) tartányba való beszorítására szolgál, mely tartány a fára porlasztandó folyadékot fogadja be. Az említett czélra a (9) szivattyú a (11) tartánnyal (12) kau­csuktömlő által van összekötve és a (11) tar­tányba nyíló (13) toldatra nyomószelep gya­nánt (14) gummiszalag van kötve. Haa(H) tartány alsó részén elrendezett (15) csapot ki­nyitjuk, akkor a folyadék a (16) kaucsuk­tömlőn át a porlasztó külső hengeres (17) kamrájába kerül. A nagyobb (10) szivattyú (18) szélkazánba nyomja a levegőt, melyből a (19) kaucsuktömlő a porlasztó központos (20) légfúvókájához halad, mi mellett egy

Next

/
Thumbnails
Contents