34880. lajstromszámú szabadalom • Zárósüveg rézsük, medrek partok stb. burkoló köveit összekötő fémsodronyok végei számára

Megjelent 1906. évi január hó '<J9-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 84880. szára, XV/o. OSZTÁLY. Zárósüveg rézsűk, meredek partok stb. burkoló köveit összekötő fémsodronyok végei számára. FICHEFET JEAN VÁLLALKOZÓ BRÜSSZELBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 junius hó 13-ika. Jelen találmány czélja megakadályozni, hogy a rézsűk, meredek partok stb. burko­lására használt természetes vagy mestersé­ges köveknél alkalmazott ólomburkolatos fémsodronyok végei a tengervíz sója vagy egyéb oxydáló vagy rongáló behatás által megtámadtassanak és így meggátoljuk elek­tromos áramok keletkezését, melyek vagy a burkolat ólomját a legkönnyebben sérthető helyeken, vagy magát a sodronyt megtá­madják. A találmány czélja továbbá a sodrony­végek meggörbítését, illetve fiilek képezé­sét fölöslegessé tenni. A találmány lényege egy ólomsüveg al­kalmazásában és ennek előállítására való mechanikus eszközben áll, mely azt oly­módon létesíti, hogy a sodrony végei jól vannak bezárva, egyszóval, hogy a sodrony­szakaszok ugyanazon anyaggal jól vannak burkolva, melyből a sodrnyburkolat készül. E czélból a sodrony vége egy ólomsü­veggel van ellátva, mely a burkolattal egy darabot képez, hogy azt ne lehessen le­tépni. A burkolat egyes elemein áthaladt sod­rony vége egy különleges kétnyílású fogóba jut. melynek nyílásai egy öntőlyukat képez­nek, melybe az ólom beöntliető; az ólom a burkolattal összeolvad és kihűlése után egy összefüggő tuskót képez. A csatolt rajzon az 1. és 2. ábra a fogó két kiviteli alakját mutatja egyes vagy kettős sodrony szá­mára; a 3. és 4. ábra a fogópofák egyikének hossz­metszete, mely a beöntósre való mélyedést vagy nyílást mutatja, mi mellett a mélye­dés vagy nyílás alakja közömbös; az 5. és 6. ábrák a megfelelő keresztmetsze­teket tüntetik föl; a 7. és 8. ábra a süveggel ellátott sodrony­véget mutatja, mi mellett a 7. ábra azon kiviteli alakot ábrázolja, melynél fül képez­tetik. Az (A) sodrony két végét a (B) forgó­nyílásba akként helyezzük be, hogy a sod­ronyvég kevéssel a (C, C) pofák fölszine alatt legyen. A sodrony az öntőnyílás alsó nyílását elzárja, mi mellett a sodronyvég körül egy kúpos tér marad szabadon, melybe a megolvadt ólmot beönthetjük. A kezelés előtt a fogópofákat egy kevéssel föl kell melegíteni, hogy az ólom hirtelen le ne hűljön, miáltal az ólom nem folyna elég hígan.

Next

/
Thumbnails
Contents