34869. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kommutátor kefék előállítására

Megjelent 1006. évi január hó 39-én. MAGY. -JW KIR SZABADALMI H I VATAL. SZABADALMI LEI RAS 34869. szám. vil/g. OSZTÁLY Ejárás kommutatorkefék előállítására. THE MORGAN CRUCIBLE COMPANY LIMITED CZÉG BATTERSEABAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 május hó 18-ika. A jelen találmány tárgyát eljárás képezi elektromos generátorok vagy motorok szá­mára szolgáló kommutator-kefék előállítására, A grafit, nagy elektromos vezetőké­pessége folytán, kiválóan alkalmas anyagot képez kommutatorkefék számára ; eddig azon­ban tetemes gyakorlati nehézségek lehetet­lenné tették ilyen keféknek grafitból való gazdaságos előállítását. Ilyen keféknél ugyanis szükéges, hogy hosszirányban vagyis az árfolyás irányában minimális ellenállással, az árfolyás irányára merőleges irányban ellenben nagy ellen­állással bírjanak. Eddig graphitkefék előállításánál a gra­phitot különböző anyagokkal keverve, plas­tikus masszává alakítják és ezután ezen masszát formálják és kiégetik; más anya­goknak, így pl. agyagnak a grafithoz való hozzáadása folytán azonban a grafit ellen­állása tetemesen fokoztatik minden irány­ban. Megejtett kísérletek alapján azt találtuk, hogy tiszta kristályos, illetve pikkelyés ter­mészetes gránit (mint a milyent pl. Ceylon szigetén nyernek) kellő finomság (pl. 100-as számú szitának megfelő finomságig) meg­őrölve és száraz állapotban összesajtolva, plastikus masszává való formálás nélkül szilárd testet alkot, mely a sajtolási nyo­más irányára merőleges irányban nagy vezető-képességgel, ezen nyomás irányában ellenben egyenletes, kis vezetőképesség­gel bír. Ezenkívül még azt találtuk, hogy ily kefék keménységét, az említett vezetőtulajdonságok betartása mellett, je­lentékenyen növelhetjük, az által, hogy az őrölt, illetve porított grafitot gelatinnel keverjük. A gyakorlatban igen jó eredmé­nyeket kapunk, ha egy kg. gelatint 100 kg. vízben föloldunk és ezen oldatnak egy súly­részét az őrölt grafitnak másfél súlyrészé­vel összekeverjük. Az ekként képezett masszát megszárítjuk és újból finomra őröljük, végre pedig for­mákba téve, nagy (pl. '20 tonna) nyomásnak vetjük alá, A grafitrészecskék (melyek az őrlés daczára továbbra is pikkelyes alakkal bírnak) az alkalmazott nyomás hatása alatt nagyobb fölületú oldalukkal a sajtolófölület­tel párhuzamosan helyezkednek el. A ré­szecskéknek ezen elhelyezkedése a pikkelyek mentén kiszoruló levegő hatásának a kö­vetkezménye. Az ekként előállított kommutatorkeféknek a rétegezés síkjai irányában való vezető­képessége csak kevéssel különbözik a tisztán pikkelygraphitból készült kefék vezetőké-

Next

/
Thumbnails
Contents