34866. lajstromszámú szabadalom • Biztosíték a vetőcsoroszlyaemeltyű terhelő súlyainak véletlen leesése ellen vetőgépeknél

Megjelent 1906. évi január hó 24-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 34866. szám. X/a. OSZTÁLY. Biztosíték a vetó'csoroszlyaemeltyű terhelősúlyainak véletlen leesése ellen, vetőgépeknél UMRATH & COMP. CZÉG PRAG-BUBNABAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 augusztus hó 12-ike. A vetőcsoroszlyaemeltyűk terhelésénél ed­dig használt súlyoknak az a hátrányuk, hogy azok a vontató állatoknak lökésszerű mene­ténél és a gép rázkódtatásainál könnyen leesnek és elvesznek. Az 1. és 2. ábrán föltüntetett súlynál ezen hátrányt az által kerüljük el, hogy a (H) vetőesoroszlyaemeltyü (a b) szája ki­sebbre készül, mint a (c) áttörés és a súly külső fölületei között levő falvastagságok. Hogy az ilyen súlyt fölrakhassuk vagy az emeltyűről levehessük, e végből a súly" ban az egyik oldalfelülettől egészen a (c) áttörésig terjedő (d) kivágás vagy horony van elrendezve, melynek alapsikja és a súlynak vele szemben fekvő külső határoló fölülete között (e) híd marad vissza, mely utóbbinak vastagsága valami csekéllyel ki­sebb, mint a vetőmag (a b) szájának széles­sége. A súly fölrakása az emeltyű (a b) he­lyén oldalsó betolás útján megy végbe, mi mellett az (a) rész a kivágáson át az át­törésig csúszik, mire azután a súlyt az emeltyű hajlott részén való körülvezetés útján a 2. ábrában vastag vonalakkal jelzett helyzetbe hozzuk. A súly levétele a meg­fordított úton történik. Ha a (d) kivágás hajlott, görbe vagy tört vonalban készül, akkor a súly véletlen leesésének lehetősége még jobban csökkentve van. SZABADALMI IGÉNY. Biztosíték a vetőesoroszlyaemeltyü terhelő­súlysainak véletlen leesése ellen vetőgépek­nél, jellemezve az által, hogy a vetőesorosz­lyaemeltyü megterheltvége annyira át van hajlítva, hogy az ekképpen keletkezett száj szűkebb, mint a súlynak felfüggesztési áttörése és annak határoló fölületei kö­zött lévő anyag vastagsága, mi mellett azonban a súly az egyik oldalfölülettől egészen a fölfüggesztési áttörésig terjedő tetszőleges alakú kivágással bír, mely a súlynak anyagvastagságát ezen a helyen akképpen gyöngíti, hogy az ezen a he­lyen a vetőesoroszlyaemeltyü szájába annyira betolható, hogy az áthajlított emletyűvég bejuthat az áttörésbe, mire a súlyt az emeltyű görbülése körül való körülvezetés útján a szokásos helyzetbe hozzuk, míg a súly levétele a megfor­dított úton mehet végbe. (1 rajzlap melléklettel. PALLAS RÉ8ZVÉN>TÁJWASÁG NYOM&ijA •UOAPMTW*

Next

/
Thumbnails
Contents