34858. lajstromszámú szabadalom • Önműködő kenőszerkezet fogaskerekű hajtóművek számára

Megjelent 1906. évi január hó 24-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 84858. szára. V/e/l. OSZTÁLY. Önműködő kenó'szerkezet fogaskerekű hajtóművek számára. L. NEMELKA GYÁRI CZÉG WIENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 julius hó 14-ike. A jelen találmány tárgya fogaskerekű hajtóműveknek oly önműködő kenőszerke­zetére vonatkozik, melynél a fogaskerekek egy részben olajjal töltött, előnyösen védő­szekrényként kiképezett tokban vannak el­rendezve. Az eddigi ily hajtószerkezeteknél csak aránylag kevés olaj jut a fogaskerekek kap­csolódási helyéhez, különösen, ha a fogas­kerekek nagy kerületi sebességgel forognak, a mennyiben az olajba merülő fogaskerekek csak eleinte viszik az olajat a kívánt pontig, később azonban az olajat a röperő hatása folytán elvetik, mielőtt az a kapcsolódási helyhez jutna. Ezen oknál fogva az ily szerkezeteknél a kapcsolódási helynek ke­nése csak tökéletlenül foganatosíttatik. A jelen találmány tárgyát már most oly önműködő kenőszerkezet képezi, melynél ezen hátrány be van szüntetve és mely a kapcsolódási helyhez a fogaskerekeknek bármily kerületi sebességénél igen bőséges mennységű olajat juttat. Ezen czélból a jelen találmány szerint az alsó részével az olajba merülő fogas­kerék, ill. ha több ily fogaskerék van egy­más mellett erendezve, ezen fogaskerekek mindegyike, a fölfelé haladó kerékrész mel­lett egy, a kerékkerülethez lehetőleg közel elrendezett és ennek görbületét követő ve­zető föliilettel van övezve, mely a fogak által az olajtartályból fölfelé szállított olaj­nak elvetését megakadályozza. Az ily mó­don övezett fogaskerék tehát merítőkerék módjára hat, a mennyiben az olajat a ve­zető folület mentén fölfelé hajtja, mely utóbbi aztán az olajat tömött sugárban a kapcsolódási helyig vezeti. Ily módon lehe­tővé válik a kerekek kapcsolódási helyét aránylag csekély olajmennyiséggel tökéle­tesen kenni. A mellékelt rajzban a találmány tárgyát képező szerkezet két foganatosítási alakjá­ban van föltüntetve. Az 1. ábra a találmány tárgyát képező szer­kezettel ellátott hajtóműnek metszete. A 2. ábra ugyanennek oldalnézete a tokfal egy részének eltávolításával. A 3. és 4. ábrák ugyanily ábrázolásban a szerkezetnek egy másik foganatosítási alak­ját tüntetik föl. Az 1. és 4. ábrában föltüntetett fogana­tosítási alaknál az (a) tokban két egymással kapcsolódó (b, c) fogaskerék van elrendezve, melyek közül a (b) fogaskerék az (a) tok alsó részében levő olajba merül. A (b) fo­gaskeréknek fölfelé forgó része mellett az ennek görbületét pontosan követő (d)

Next

/
Thumbnails
Contents