34855. lajstromszámú szabadalom • Fejőgép

Megjelent 1906. évi január hó 24-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 34855. szám. X/f. OSZTÁLY. Fejó'gép. HUTCHINSON GYÖRGY TANÍTÓ SEATOUNBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 április hó 26-ika. Találmányom tárgya a 31133. számú sza­badalomban ismertté vált fejőgép újabb fo­ganatosítási alakja, melynél első sorban a fejőszerszám van módosítva. A fejőszerszám összenyomható, merev tokba zárt zsákjai ugyanúgy vannak alkal­mazva, mint a hivatkozott szabadalom zsák­jai, azonban a tok itt két egymással csuk­lósan kapcsolt részből áll, melyek közül az egyiket lefelé lehet mozgatni, minek követ­keztében a tőgybimbót könnyebben lehet a fejőszerszámba befogni, a zsákokat pedig tisztítás czéljából a tokból kihúzni. A zsákok szerkezete a következő: Két gummiból vagy más hasonló anyag­ból készült lemeznek vagy keretnek két végén egymás fölött fekvő áttörései vannak a fölső áttöréseken a fölső (záró) zsákokat, az alsó áttöréseken pedig az alsó (fejő) zsákokat vezetjük át. Ezeket az alsó (fejő) zsákokat a megfelelő lemezen alkalmazott bevonat képezi, mely a fölső (záró) zsáko­kat is burkolja. Egy és ugyanazon fejő­szerszám két lemeze vagy kerete egyik végükön egymásba fogódzik. A két zárózsákot egy üreges kúp köti össze a sűrített levegőt vezető egyik veze­tékkel, míg a két fejőzsák hasonló módon alakított kúp útján a másik vezetékkel van kapcsolva. Módosítva van továbbá a fejőszerszám­tartó. Ez ugyanis nincs a fejőszerszámokat befogadó keret gyanánt kiképezve, hanem több egymástól független, egy-egy fejőszer­számot tartó karból áll, melyek mindegyike csuklósan van szerelve, úgy hogy a fejő­szerszámot minden irányban szabadon lehet mozgatni. Harmadsorban módosítva van a fejőszer­számokból alkotott fejőgépet tartó és az állaton a kellő helyzetben beállító szerke­zet is, mely egy görbített karból (ívből), a fejőszerszámok szerelésére szolgáló harántr karból és eme harántkaron alkalmazott rugal­mas emelőből áll. Ez az elrendezés olyan, hogy a rugalmas emelő a tőgyre fölfelé ható nyomást nem gyakorol és hogy a tőgy teljesen tehermentesül, mit az állat tőgye előtt ennek hasára fekvő heveder biztosít. Ez az elrendezés azt is meggátolja, hogy a fejŐ3zerszám és az evvel kapcsolt részek az állat mozgásánál elmozduljanak. A ru­galmas emelő egy vízszintes gerendán al­kalmazott, görbített rúgóval van összekötve, a gerenda maga pedig forgathatóan van ágyazva, úgy hogy azt oldalirányban be

Next

/
Thumbnails
Contents