34843. lajstromszámú szabadalom • Horganylemez irománydoboz

Megjelent 11>0(5. évi január hó 24-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 34843. szám. IX/a/b. OSZTÁLY­Horganylemez irománydoboz. ZACHARIÁS ERNŐ KIR. TELEKKÖNYVVEZETŐ KISJENÖN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 február hó 24-ike. A horganylemez irománydobozok horgany­lemezből készülnek. A találmány tárgya a csatolt rajzlapon van föltűntetve, a hol is: 1. ábra a doboz fölülnézetét, 2. ábra a doboz eliilnézetét nyitott álla­potban, 3. ábra a doboz elülnézetét zárt álla­potban. 4. ábra a doboz keresztmetszetét tün­teti föl. A doboz két főrészből áll. Az egyik az irományokat lefoglaló (A) alapdoboz, három oldalról teljesen és szilárdan összekötött (a, b, d) oldalfalakkal határolva, a másik a szintén három, szilárdan összekötött (forrasz­tott) (d, e, f) oldalfallal ellátott (B)födélzet, melyet az alapdobozhoz dróthuzal körül képzett váltakozó behajlású két (g és h) hosszsarok s a két sarkozás között fekvő s egyszersmind az (A) alapdoboz negyedik és mozgatható (i) oldalfala köt össze. Az (A) alapdoboz alsó fekvő (j) lapján hossz­irányban, magából a (j) fenéklemezből ki­felé hengerelt párhuzamosan futó (k, 1) horony van kiképezve, melyek a doboz (j) alaplapjának elkopását megakadályozzák és egyszersmind a doboznak a polczokról ki­vételét és visszahelyezését, miután az érint­kezés a polcczal két keskeny (k, 1) föl üle­ten történik, a súrlódás csekélysége folytán felette megkönnyítik. Az (A) alapdoboz szé­lességbeni (a) első oldalán alul egy (m) domborúan kihajló fogantyú van erősítve, minélfogva a doboznak helyéről való kivé­tele könnyen, két újjal is eszközölhető. A doboz (B) födélzetének (d) első oldalán a számok, helynevek föltűntetését magába foglaló föliratok elhelyezésére kerettel ellá­tott (n) hely képeztetett ki. A doboz sze­gélyzete kettős leliajtással van ellátva a tartósság biztosítására. Az okmányoknak a doboz (A) alapfelében elhelyezése után a (g, h) kettős sarkozás folytán a (B) födél­lemez az (A) alapdobozra hajtatik, miáltal a negyedik, a két sarkozás közötti (i) oldal az (A) alapdobozt oldalról teljesen és szoro­san elhatárolja, a reáhajló (B) födélzet pe­dig fölülről zárja el teljesen a dobozt, míg a (B) födélzet három (d, e, f) oldalfala az (A) alapdoboz (a, b, c) olfalfalait föd­vén, oldalról a doboz tartalma kettős fala­zattal védetik meg. A tartalommal bíró be­csukott doboz kinyitása végett, miután a tartalom — bármily csekély súlyú is ez — saját súlyánál fogva az alapdobozt szilárd helyzetben tartja, a (B) födelet két ujjal könnyen átfordíthatjuk, mely míveletben az (A) alapdoboz és a mozgatható (i) negye-

Next

/
Thumbnails
Contents