34841. lajstromszámú szabadalom • Készülék levélbélyegek önműködő fölragasztására

Megjelent 11>0(5. évi január hó 24-én. MAG\. SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 84841. szám. VH/b. OSZTÁLY. Készülék levélbélyegek önműködő fölragasztására. VORSTER BASTIAAN CAREL AUGUST KERESKEDELMI ÜGYNÖK AMSTERDAMBAN. Pótszabadalom a 33183. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1905 április hó 20-ika. A törzsszabadalom tárgyát képező, hen­gerre tekercselt levélbélyegek fölragasztá­sára szolgáló készüléknél és ehhez szolgáló bélyegzőnél a bélyegszalagot gyorstizem alkalmával rúgós óramű továbbítja, azáltal, hogy a bélyegzőnek a tölcsérbe való behelye­zésekor a továbbító dobot befolyásoló akasztó­szerkezet oldatik. Ezen szerkezet jelen találmány szerint olykép változtatik meg, hogy az óramű helyett oly kilincsmű vau alkalmazva, mely­nél a kilincset hordó és rúgóhatás alatt álló emelő a bélyegzőnek a tölcsérbe való beve­zetése alkalmával elforgattatik és melynek kilincse a bélyegző visszahűzásakor a bélyeg­szalagot a megfeszített rúgóhatására egy bélyeghosszal továbbítja. A leveendő bélyeg, — mint a régebbi szerkezetnél — nedves párna fölött halad el. A javítások a párna elrendezésére a bélyegnek e szalagról való elválasztására és végül a bélyegző szerke­zetébe vonatkoznak úgy, hogy a készülék kifogástalan működését minden irányban biztosítják. Jelen találmány tárgyának egy példa­képem fonatosítási alakja a mellékelt rajz­ban van föltűntetve. 1. ábra a készülék keresztmetszete, 2. ábra annak hosszmetszete, 3. ábra fölűlnézete, 4. ábra a bélyegző hosszmetszete, 5. ábra pedig a bélyegző alsó lapjának nézete. A 2. bélyegszalag ismert módon az 1. hengerről a (3) továbbító dob és (4) nyomó­henger között vezettetik. Ezek a (31) szek­rényben vannak elrendezve, amely a 34. csúcsok által megszabott helyzetben van a (16) alaplemezre helyezve és a (32) födő vala­mint (33) reteszekkel van elzárva. A bélyegszalag az (1) bélyeghenger ten­gelyének (29) négyszögletes csapjára helyez­hető (30) forgattyú segélyével csavartatik fel. Eltérőleg a korábbi elreudezéstől, a dob (6) tengelyén a (7) kilincskerék van megerő-i sítve, melybe a (9) emelő (8) kilincse kapcso­lódik. Az emelőnek egyik irányban való forgatásával a (8) kilincs a kilincskerék fogai fölött csúszik, miközben a (18) állványhoz erősített (10) rúgó megfeszül és az emelő szabadonbocsátása után a továbbító dobot forgatja úgy, hogy a bélyegszalagot egy bélyeghosszal továbbítja és a leveendő bélye­get a (17) belek által képezett nedvesítő ván­kos fölöt vezeti el. A belek a (21) keret fölső szélén nyúlnak

Next

/
Thumbnails
Contents