34835. lajstromszámú szabadalom • Patkó

Megjelent 1906. évi január hó 32-én. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 34835. szám. X/e. OSZTÁLY. Patkó. PFEFFEL RICHÁRD KERESKEDŐ ÉS BEUCHLER BRÚNÓ ISTÁLLÓ­MESTER FORSTBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 julius hó 3-ika. Jelen találmány tárgyát patkó képezi, melynél megfelelőleg hajlított fémbádog, ill. e£?y 1—3 mm. vastag fémdarab alul és fölül megfelelő alakú gummibevonattal van ösz­szekötve. Fontos továbbá az, hogy a két gummi­bevonat a fémbetéttel az által köthető össze, hogy a két gummibevonatot a fémbetéten keresztül öntjük össze, úgy hogy a fém­betét nyílásain keresztül egymással anyag­folytonossági összefüggésben állanak. A fémbetéten mellső és oldalkápák lehet­nek alkalmazva, melyek a fölső gummibe­vonaton túl nyúlnak, az alsó gummibevona­ton pedig a patkószögek fölvételére nyílások lehetnek alkalmazva. Ezen patkó főelőnye abban áll, hogy a lovaknak, aszfalton vagy jégen való elcsú­szása teljesen ki van zárva és a lovak halk és kíméletes járásra tesznek szert, ami kü­lönösen sport- és könnyti kocsilovaknál fon­tos. A paták és inak kiméltetnek és a lo­vaknak ú. n. kövezetfáradtsága nem fordul­hat többé elő. Egy további előny rejlik azon körülmény­ben, hogy a gummi a lovakat a talajtól elszigeteli, úgy, hogy a lovakra eső elsza­kadt fölső elektromos vezetékek a lovakban nem idéznek elő kárt. A katonaság számára pedig azért fontos ezen patkó, mivel hal­kabban járnak a lovak és így a dobogás nem hallatszik oly messzire, mint a közön­séges patkónál. A mellékelt rajzban a találmány tárgyát képező patkó egy példaképeni foganatosí­tási alakja van föltüntetve. 1. ábra a kész patkó távlati fölülnézete. 2. ábra a fémbetét fölülnézete. 3. ábra a teljes patkó alulnézete. 4. ábra a két gummibevonat egyikének fölülnézete. 5. ábra a patkó keresztmetszete. A föltüntetett foganatosítási alak szerint a patkó a patkóalakban meghajlított (a) fémdarabból vagy fémcsíkból áll, mely szá­mos (b) nyílással, valamint egy mellső és két (c) oldalkával van ellátva. Fölül és alul az (a) fémbetét az (f) és (d) gummiborításokkal vau befödve, melyek a fémbetéttel az által vannak összekötve, hogy a (b) nyílásokon keresztül egymással össze­önthetők. Az alsó (d) gummibevonat (e) mélyedé­sekkel van ellátva, melyek a patkószögek fejének fölvételére szolgálnak. Ezen mélye­déseknek megfelelőleg az (a) fémbetét és

Next

/
Thumbnails
Contents