34820. lajstromszámú szabadalom • Szalmazáró cséplőgépek számára

Megjelent 1906. évi január hó 22-én. MAGY. ^ KIR SZABADALMI^Bg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 34820. szám. X/a. OSZTÁLY. Szalmarázó cséplőgépek számára. BOLYKY JÁNOS GÉPÉSZ LÁKOS-PUSZTÁN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 junius hó 5-ike A használatos szalinarázók rendesen fa­léezekből összerótt rostából állanak, melynél az egyes léczek gyakran kitörnek s ezáltal gyakran az egész rácsszerkezet meglazul. A keletkező túlnagy hézagok nagyobb mennyi­ségű szalmát átengednek, úgy hogy a szalma­rázó alatt lévő törekrosta túlterheltetik, ami megakadásokat okozhat. Tömör vasléczekből nem igen lehet a szalmarázót összeállítani, mert akkor nagyon súlyos lenne az, vékony léczekből pedig azért nem, mert a köztük maradó nagy nyílások folytán az ily gyönge sodrony ki­hajlanék, ami ismét megakadásokat okozna. Ép oly kevéssé alkalmas volna közönséges lyukasztott lemezből készülő szalmarázó rosta. Ezekkel szemben jelen bejelentés tárgyá­nál a szalmarázó rostája oly vasléczekből készül, mely léczek félkör- vagy nyereg­alakra vannak hajlítva s ennélfogva csekély súly mellett nagy ellentálló és hordképes­séggel bírnak. Ahelyett, hogy a rostát egyes ily lemezléczekből alkotnók, ily léczeket kiképezhetünk egy darabból álló lemezből, amelyet ezen keresztmetszetnek megfelelő­leg sajtolunk és lyukasztunk. A rostát alkotó vagy lemezből kisajtolt ezeu léczeket helyen­ként merevítő rudakkal támaszthatjuk alá, melyek a szalmarázó rosta hordképességét növelik. Mellékelt rajz 1. és 2. ábrája oly kiviteli alaknak fölül­nézetét és keresztmetszetét mutatja, ahol a szalmarázó rostafelületét nyeregalakra hajlított, keresztezett (a, b) lemezléczek al­kotják, melyek a (c, d) kereszthez vannak erősítve. Az (e) rúd merevítésre illetve alá­támasztásúl szolgál. A 3. és 4. ábra oly kiviteli alak fölül­nézetét és keresztmetszetét mutatja, melynél az egymást keresztező, nyeregalalakra haj­lított (al bl) léczek megfelelően sajtolt és lyukasztott összefüggően egész lemezben vannak kiképezve. Itt is alkalmazunk egy vagy több (el) merevítő vasrúdat és a szal­marázó rostalemezt (cl dl) keretre erősítjük, például csavarok segélyével. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Szalmarázó cséplőgépek számára, azáltal jellemezve, hogy ennek rostafölületét nyeregalakra hajlított lemezléczek ké­pezik. 2. Az 1. igény szerinti szalmarázó kiviteli alakja, jellemezve azáltal, hogy a nyereg­alakra hajlított lemezléczek összefüggően

Next

/
Thumbnails
Contents