34810. lajstromszámú szabadalom • Készülék aktinikus fény létesítésére izzólámpák segélyével

Megjelent 190. évi január lió 20-án. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 34810. szám. IX/f. OSZTÁLY. Készülék aktinikus fény létesítésére izzólámpák segélyével. PHILIPP GEORG VON DER LIPPE FÉNYKÉPÉSZ WIENBEN. Bejelentésének napja 1905 junius hó 27-ike. Elsőbbsége 1904 május 13-tól kezdődik. A találmány olyan készülékre vonatko- | zik, mely lehetővé teszi hatékony kék. ibolya I és ultraibolya sugarakban gazdag fénynek izzólámpák segélyével való létesítését, oly czélból, hogy ez utóbbiakat fotográfiai, gyó­gyászati és más czélokra fölhasználhassuk és daczára az áramerősség ezen sugarak leadására szükségelt fokozásának, a lámpá­kat lehetőleg kíméljük. Hogy ezt elérhessük, a készüléknek az izzólámpákat tápláló fővezetékébe egy több­tekercsü reosztát van sorozatosan kapcsolva, egy mellékvezetékbe pedig elektromágnes, vagy szolenoid van beiktatva olyan áram­záró működtetésére, melynek egyik kontak­tusa a reosztát mögött a fővezetékre, a má­sik kontaktusa pedig a reosztátnak tetsző­leges közbeeső pontjaira helyezhető, úgy. hogy az izzólámpákat nyitott mellékveze­téknél a reosztát összes ellenállásán át­áramló áram táplálja, a végből, hogy nor­mális fényt adjanak, míg a mellékvezeték zárásánál az áram csak a reosztátnak a mindenkor alkalmazott izzólámpák legna­gyobb megengedhető terhelésére beállítható rész-ellenállásán áramlik keresztül és a lám­pákat a nevezett sugarak leadása czéljából mindaddig túlterheli, míg a mellékvezeték zárva tartatik. Az 1. ábra az ilyen módon berendezett ké­szülék függélyes metszete; a 2. ábra a készülék alaprajza sematikusan föltüntetve ; a 3. ábra ezen készülék számára . való kapcsolási séma. A készülék (a) fenéklapján (1. ábra) van elhelyezve az (r) reosztát (b) tartórésze. A reosztát több, két szilárd (c) gyűrű között elrendezett, szigetelő hüvelyekre helyezett (d) ellenállási-tekercsből áll. A fenéklap egy mélyedésében áramzáró van elrendezve, melynek mozdulatlan (f) kontaktusa a fe­néklapra van helyezve, míg a mozgó (g) kontaktus a (h) körül forgatható (i) emel­tyűn ül, mely egy szolenoid magjával van összekötve vagy pedig, amint ábrázolva van, a (k) elektromágnás (j) horgonyát képezi. Ez utóbbi gerjesztésénél a (j) horgony az (1) vonórúgó hatása ellenében vonatkozik és a (g) kontaktus az (f) kontaktussal érintke­zésbe jut. . A (b) reosztáttartónak, mely előnyösen áttört, lehető (m) tokkal van befödve, fölső részén az (n) fogantyúgyűrűvel ellátott (o) rúd van alkalmazva, melyen az eltolható és különböző magassági helyzetekben beál­lítható (p') hüvely van elrendezve, mely a

Next

/
Thumbnails
Contents