34801. lajstromszámú szabadalom • Tábla mozgatható vagy összeállítható fölületelemekkel

Megjelent 1906. évi január hó 5-án. ______ MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEI RAS 84801. szám. IX/h. OSZTÁLY. Tábla mozgatható vagy összeállítható fölületelemekkel. J. & W. HAUSER CZÉG TEPLITZBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 junius hó 28-ika. Találmányunk lényege abban áll, hogy egyenlő vagy különböző nagyságú, fából vagy más alkalmas anyagból készült, ovális vagy négyszögletes darabokat egy keretbe szorítunk, úgy hogy azok egy táblát al­kotnak. Minthogy a táblát alkotó egyes elemek áthelyezhetők és minden fölületükön képek­kel, alakokkal vagy szöveggel vannak el­látva, az elemeknek meghatározott módon való összeállítása által a tábla fölületén bizonyos szöveg vagy kép válik láthatóvá. Találmányunk gyakorlati czélja az. hogy a táblát mulattatásra, tanításra vagy rek­lámra lehessen használni, mikor a reklám­czél elérésére az elemek csoportosításából származó kép stb. szolgál. A csatolt rajz 1. ábráján oly tábla lát­ható, melynek fölülete harmincz elemből van összeállítva, eme rajzon két elem a dominojáték elemeinek jelzésével van el­látva, minek megfelelően a többi huszon­nyolcz elem is hasonlóan van jelezve. Az la ábra ugyanennek a táblának oldal­nézete. A 2. ábra az 1. ábrán látható tábla hátul­nézete, melyen a harmincz elem megfelelő összeállításánál keletkező ház látható. A tábla tehát összerakó játékot képez, a meny­nyiben, ha a tábla elemeit szétszórjuk, bi­zonjr os szellemi erőkifejtést igényel azoknak oly módon való összeállítása, hogy a ház legyen látható. A 3. ábrán ugyanezek az elemek — melyek az 1. és la ábra szerint laposak — akként vannak összeállítva, hogy azokat kisebb keretbe lehet fogni. Eme ki­sebb keretbe fogott tábla fölületén szöveg van, mely pld. az adott esetben reklám­szöveg. A 3a ábra ugyanennek a táblának oldalnézete. A 4. ábra a táblát más módon összeállítva tünteti föl. mikor egyes elemein élelmiszerek vannak fölírva, a 4a ábra eme tábla oldalnézete. Ha az egyes fölületelemeket a tábla ke­retéből kiemeljük, ezeket az elemeket ját­szásra használhatjuk, pld. dominó, dáma, kártya, sakk stb. játszásra, vagy alakok, pld. ház, állat, növény, térkép stb. össze­állítására, míg ha a tábla reklám-czélokra készült, a reklámot csináló személy vagy a hirdetett árú fog láthatóvá lenni. A tábla kerete vagy tényleg keret, vagy doboz, vagy láda lehet, mely utóbbi esetben a fö­lületelemeket a doboz fix fenekén állítjuk össze. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Tábla mozgatható, vagy összeállítható fölületelemekkel, az által jellemezve,

Next

/
Thumbnails
Contents