34800. lajstromszámú szabadalom • Szemétgyűjtő láda

Megjelent 1906. évi január hó 20-án. ______ MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEIRAS 34800. szám. j A m f XVIlI/a. OSZTÁLY. kir. Szemétgyűjtő láda. HEINRICH JÓZSEF MOZDONYFÖLVIGYÁZÓ NAGY-BECSKEREKEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 május hó 17-ike. Jelen találmánynak tárgya egy oly sze­raét- és hulladékgyűjtő láda, mely kéz­ben hordva zárva van, a szemét besep­rése előtt magától kinyílik, továbbvitel czél­jából pedig, ha kézbe vesszük, magától be­csukódik. A találmány lényege abban áll, hogy egy fémlemezből, fából, vasból vagy más alkalmas anyagból készült ládát fölül ferdén fölfekvő ajtóval látunk el, mely ajtó a ládába két oldalt forgathatóan ágyazott kengyelen mozgó fülekkel van ellátva, úgy, hogy ha a hordás közben saját súlyánál fogva füg­gőlegesbe beálló ládát szemétgyűjtés czél­jából lefektetjük, a kézben tartott kengyelen kapaszkodó fülek a láda födelét kinyílni s fölemeléskor ugyanezen fülek becsukódni kényszerítik. Mellékelt rajzon az 1. ábra álló helyzetben oldalnézetben; a 2. ábra hátulnézetben (mindkettő csukva) a 3. ábra oldalnézetben lefektetve (tehát nyitva) tűnteti föl a találmány tárgyát. Az (a) födéllel ellátott (b) láda jobb és baloldalán a (c) és (d) pontokon forgatha­tóan van az (e) fogantyúval ellátott (f) ken­gyel ágyazva, melyben az (a) födélén (g) és (h) hüvelyekben lazán forgó (k) rudacska (1) és (m) gyűrűivel kapaszkodik, úgy, hogy ha az (f) kengyel a (b) ládához képest re­lative elforog, a kengyelre hurkolt (k) ru­dacska az (a) födelet kinyílni kényszeríti. A szemétgyűjtő használata a következő: Az (f) kengyel (e) fogantyújánál fogva (b) láda saját súlyánál fogva beáll a füg­gőlegesbe, mikor is födele zárva van, a mint szemetet, vagy hulladékot akarunk bele­söpörni, leeresztjük a talajig s lefektetjük, miközben az (f) kengyelt kezünkben állan­dóan függőlegesen tartjuk. Az így lefekvő láda födele a kengyelen megfogott karikák segítségével fölnyílik. Mikor az (a) födél a kengyel síkjába érkezik, a kengyelt ma­gát is kissé hátrahajtjuk, hogy a födél a ládán fölfekhessék. Ilymódon alkalmassá válván a szemét besöprésére, a ládát ken­gyelének fogantyújánál fogva fölemeljük, mikor is fekvő helyzetéből súlyánál fogva a függőlegesbe újra beáll, mi által födele újra rácsapódik, a szemétgyűjtő tovább vihető, további szemét fölvétele vagy kiürí­tés czéljából. A találmány súlykimélés czél­jából vékony lemezből készíthető legczél­szerűbben és ilyenkor feneke körül és száj­nyílása körül erősebb vasmerevítés is al­kalmazható, mi a 3. ábrán van föltüntetve. Ez a merevítés egyébként a talajra fekvő

Next

/
Thumbnails
Contents