34785. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vízhatlan tetőcserepek előállítására

Megjelent 1 !)()(>. évi január lió 17-én. MAGY. KIR SZABADALM1HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 34785. szám. VIII/b. OSZTÁLY. Eljárás vízhatlan tetőcserepek előállítására. SÁNTHA N. JÁNOS ÜZEMVEZETŐ MEZÓTELEGDEN. Bejelentésének napja 1905 február hó 22-ike. Elsőbbsége 1905 május 24-től kezdődik. A jelen találmány tárgya oly eljárás, | mellyel különféle anyagokkal hevítés és | erős sajtolás útján tetszőleges alakú víz­hatlan tetőcserepeket állíthatunk elő. Czélja lehető egyszerű módon csekély ér­tékű anyagokból oly tetőfödőt nyújtani, mellyel pótolni lehessen az összes addig alkalmazott födőanyagokat, a mennyiben ezen tetőcserép magában egyesíti az eddi­gieknek úgyszólván összes előnyeit, míg hátrányaiktól teljesen ment. így a cserepet alkalmatlanná teszi merevsége, törekény­sége és súlya, a kőlemezt nehéz megmun­kálása, a fémlemezt csekély tartóssága (rozsdásodik stb.) magas ára és nagy hő­vezetőképessége, az üveget törékenysége s zsindelyt tűzveszélyes volta, korhadása. Ezekkel szemben ezen eljárás szerint ké­szült födőcserép mindama tulajdonságokat nélkülözi, ellenben előnyei a következő új műszaki hatásokban nyilvánulnak: rosz hő­vezető, könnyű, teljesen tűzveszélytelen, szívós, rugalmas és szilárd, s végül igen tartós és olcsó. A találmány szerint a cserepeket a kö­vetkező anyagokból: szurok, kőszén- és fa­kátrány, gyanta, nafta, üledék, goudron, czement, mészkőliszt, szénsalak, közönséges | vagy bituminált homok, vízüveg, oltott mész és fürészporból, és pedig akár ezen anyagok egyikéből vagy másikából egyma­gában. akár azok tetszőleges keverékéből állítjuk elő; az anyagokat, vagy ezek vala­melyikét egy előmelegítő készülékben mint­egy 280° C.-ra fölhevítjük és körülbelül 1000 atmoszféra nyomással valamely min­tában összesajtoljuk, miáltal az anyag a kívánt összefüggő szilárd alakot veszi föl. Az eljárás szerint a tetőcserepek bár­milyen alakban és kivitelben állíthatók elő. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás tetőcserép előállítására, jellemezve azáltal, hogy szurkot, kőszén- és fa­kátrányt, gyantát, naftát, üledéket, goudront, czementet, mészkőlisztet, szén­salakot, közönséges vagy bituminált ho­mokot, vízüveget, oltott meszet és fü­részport — ezek tetszőleges keverékét, vagy az anyagok egyikét-másikát egy­magában — mintegy 280° C.-ra fölhe­vítjük s aztán körülbelül 1000 atm. nyomással a kívánt alakra megfelelő tetszőleges mintában összesajtoljuk. <**U.AA RÉSZVÉNY TÁRflA8ÁG NYOMDÁJA 8UL>«.Kg8Tfc»

Next

/
Thumbnails
Contents