34778. lajstromszámú szabadalom • Újítás kályhákon

Megjelent 1900. évi január hó 17-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 34778. szám. II/h. OSZTÁLY. Újítá s kályhákon. KOLACZKOWSKI JULIÁN KERESKEDŐ BUDAPESTEN. Ilik pótszabadalom a 21737. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1905 julius hó 15-ike. A jelen pótszabadalmi bejelentés tárgyát a 21737. számú törzsszabadalomhoz tartozó 27428. számú első pótszabadalomban védett kályha foganatosítási alakja képezi, mely abban áll, hogy a kályha talapzata nincs lábakkal ellátva, hanem a vasból, chamotte­ból vagy más megfelelő anyagból álló fenék­lemez alatt levő teret minden oldalán cserép­ből, Vagy más megfelelő anyagból álló fal ha­tárolja. E falak közül a mellső falon egy vagy több, ráccsal ellátott nyílás, a két oldalfalon pedig ugyancsak egy-egy vagy több rácsos nyílás van elrendezve oly czél­ból, hogy a talapzat terébe beáramló hideg levegő a fenéklemez által fölmelegítve az oldalnyílásokon vagy viszont kiáramoljék. Ez a kályha is, hasonlóan a 27428. számú pótszabad alomban védetthez, a szobapado­zat levegőjét gyorsan átmelegíti. A csatolt rajzon a jelen újítással ellátott kályha talapzata van föltüntetve és pedig az 1. ábra a talapzat távlati képe, a 2. és 3. ábra metszetek az 1. ábra A—B, iil. C—I) vonalai szerint. A kályha (1) talapzata a törzs- és pót­szabadalomtól eltérően nem lábakon áll, hanem a (2) fenéklemez és a szoba (3) pa­dozata között levő (10) teret a cserépből vagy más megfelelő anyagból álló (4, 5, ü, 7) falak határolják, melyek közül a mellső (4) fal egy vagy több (8) nyílással, az (5 és 6) oldalfalak mindegyike pedig ugyan­csak egy vagy több (9) nyílással van el­látva, úgy hogy a (2) fenéklemez alsó olda­láról kiáramló meleg a (8) nyílásokon át a (4, 5, 6, 7) falak által határolt (10) térben beáramló hideg levegőt fölmelegítve, mint meleg levegőt bocsátja ki a (9) nyílásokon, illetve a (9) nyílásokon beáramló levegő a (8) nyílásokon áramlik ki. A nyílások ráccsal lehetnek fölszerelve, azonkívül a találmány lényegének érintése nélkül tetszőleges számban és nagyságban rendezhetők el. SZABADALMI IGÉNY. Újítás a 21737. számú szabadalomhoz tar­tozó 27428. számú első pótszabadalom­ban védett kályhákon, az által jelle­mezve, hogy a kályha nem lábakon, ha­nem a talapzatot minden oldalon körül­vevő falakon nyugszik, melyek közül a mellső- ós az oldalfalak tetszőleges nagy-

Next

/
Thumbnails
Contents