34771. lajstromszámú szabadalom • Zár konzervüvegek és más effélék számára

Megjelent 19Q6. évi január hó 17-én. MAGY ^ IvIR SZABADALMI Wf jif H IVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 84771. szám. X V Ill/d. OSZTÁLY­Zár konzervüvegek és máseffélék számára. RAUMER FERDINÁND GYÁROS WIENBEN. Bejelentésének napja 1905 julius hó 14-ike. Elsőbbsége 1904 április 9-től kezdődik. A jelen találmány edények, főképen kon­zervüvegek, bádogedények és más effélék számára való olyan légzáró zárakra vonat­kozik. melyek egy lazán föl teendő tömítő­gyűrű számára való, kifelé vagy befelé többé vagy kevésbbé ferde rátevő lappal vannak ellátva és amelyeknél a kerületén lefelé irányított szegéllyel ellátott födél, anélkül, hogy magával az edénnyel köz­vetetlenül, vagy pedig valamely más záró­rész révén közvetve bármi képen érintke­zésbe lépne, szélével tömítőgyűrűbe hatol és csak a külső légköri nyomás által tar­tatik. A szóban forgó edényzár abban külön­bözik más ilyenfajta záraktól, hogy a födél szélrésze akképen van befelé vagy kifelé hajlítva, hogy a ferdén föltett tömítőgyűrű­vel hegyesszöget zár be, miáltal a tömítő­gyűrű átvágása meg van akadályozva. A rajz 1. és 2. ábrája erősen nagyított méretben mutatja az edényzárnak egy a találmány lényegét föltüntető, példaképem kiviteli alakját, és pedig az 1. ábra a részek helyzetét lazán föltett födél mellett, a 2. ábra pedig a létesített tömítés után | tünteti föl; a 3. ábra az edényzárat metszetben mutatja. Az edény minden esetben el van látva az (a) szélrésszel, mely a (b) tömítőgyűrű számára kifelé vagy befelé, többé vagy ke­vésbbé ferde rátevő lapot szolgáltat és üveg­edényeknél. mint a rajzon látható, előnyösen az edény szájának szélétől kifelé és befelé terjed, bádogedényeknél pedig az anyagnak a száj széle alatt való behúzása útján léte­síthető. Az ezen ferde fölületre lazán ráfektetett i (b) tömítőgyűrűre tétetik a (c) födél, mely kerületén lefelé irányított (d) szegéllyel van ellátva, melynek a tömítést létesítő (e) széle (1. és 2. ábra) üvegedényeknél tompaszög alatt befelé, bádogedényeknél kifelé van hajlítva, úgy, hogy a ferdén föltett (b) tö­mítőgyűrűvel mindig hegyesszöget zár be. A födél rászorításánál ennélfogva először a födél szélének az élhez legközelebb eső része szoríttatik a tömítőgyűrűre, később azonban lassanként a befelé vagy kifelé hajlított külső födélszélnek egy, a nyomás­sal növekedő szélességű szegélye és végül annak egész fölülete érintkezésbe jut a tömítőgyűrűvel és tökéletes tömítést létesít. i A végből, hogy a (b) tömítőgyűrűnek a S födélen túl kiálló részénél az elzárt edény­nyel való vigyázatlan kezelés folytán elő­fordulható szelelést megakadályozzuk, ezen

Next

/
Thumbnails
Contents