34716. lajstromszámú szabadalom • Berendezés kollektoros váltakozó áramú mótoroknál az áramfordításnál föllépő elektromótoros erőket a fegyverzettel lánczolatosan kapcsolt segédcséve útján történő megszüntetésére

Megjelent 1906. évi január hó 11-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 34716. szám. vil/g. OSZTÁLY. Berendezés kollektoros váltakozó áramú mótoroknál az áramfordításnál föllépő' elektromótoros erőnek a fegyverzettel lánczolatosan kapcsolt segédcséve útján történő megszüntetésére. MAGYAR SIEMENS-SCHUCKERT-MÜVEK VILLAMOSSÁGI RÉSZVÉNY­TÁRSASÁG CZÉG BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 május hó 21-ike. Kollektoros gépeknél amaz elektromoto­ros erők megszüntetésére, melyek az épen röviden zárt csévében lépnek föl, külön segédcsévéket (segédsarkokat) szoktak al­kalmazni, melyek egyenáramú gépeknél a fegyverzettel lánczolatosan kapcsolva, czél­juknak meg is felelnek. Egyenáramú gé­peknél ugyanis csupán oly elektromótoros erők lépnek föl, melyek a fegyverzet for­gásának következményei, váltakozó áramú gépeknél azonban ezenkívül még az az elek­tromotoros erő is föllép, mely a főmező lüktetésének következménye és melyet rö­viden a transzformálás elektromótoros ere­jének lehet nevezni. Ez az elektromótoros erő azonban a főmezővel, illetve a fegy­verzetárammal szemben 1 /i periódussal el van tolva, tehát úgy mint egyenáramú gép­nél, közvetlenül a főáram által táplált se­gédtekercselés által meg nem szüntethető, ellenkezőleg, a segédtekercselés fázisát a fegyverzet áraméval szemben a röviden zárt csévében föllépő elektromótoros erők ere­dőjének megfelelően el kell tolni. Ezt a fáziseltolódást a következő módon idézhetjük elő: A fegyverzettel lánczolatosan kapcsolt segédcsévével párhuzamosan ohmos ellen­állást kapcsolunk. Minthogy a segédcséve maga induktív ellenállást képez, a benne folyó áram fázisa az el nem ágaztatott áram fázisával szemben késik. Módunkban áll tehát, hogy bizonyos határokon belül a segédmezőben tetszőleges fáziskülönbsé­get létesítsünk. A váltakozó áramú gépek­nél föllépő viszonyok miatt azonban a fön­tebb jelzett módszer gazdasági szempont­ból is előnyös. Ugyanis ily mótoroknál a röviden zárt csévében a forgás okozta elek­tromotoros erő jóval kisebb, mint a transz­formálás elektromótoros ereje, ezért a se­gédmezőben csak igen kis fáziseltolódást kell létesíteni, minek megfelelően az ohmos ellenállás okozta veszteségek is csak cse­kélyek. Magától érthető, hogy a föntebb mon­dottak oly egyfázisú kollektoros gépekre is érvényesek, melyek kompenzáló teker­cselése a fegyverzet egész kerületére el van osztva és melyeknél ennek a tekercse­lésnek egy része képezi a segédmező te­kercselését.

Next

/
Thumbnails
Contents