34714. lajstromszámú szabadalom • Berendezés több egymástól független nagymértékben változó terheléssel dolgozó elektromos hajtógép indítására és üzemben tartására

Megjelent 1906. evi január hó 10-én. NiAGY. -djg. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 34714. szára, Vll/g. OSZTÁLY. Berendezés több egymástól független, nagy mértékben változó terheléssel dolgozó elektromos hajtógép indítására és üzemben tartására. SIEMENS ÉS HALSKE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BERLINI, BÉCSI ÉS BUDAPESTI, CZÉG, MINT A MAGYAR SIEMENS-SGHUCKERT MÜVEK VILLAMOSSÁGI B.-T. BUDAPESTI CZÉG JOGUTÓDJA. Pótszabadalom a 29189. sz. törzsszabadalomhoz. Bejelentésének napja 1904 augusztus hó 13-ika. A 29189. számú törzsszabadalomban több foganatosítási alakban oly berendezés van ismertetve, mely több indító gép lendítő tö­megeinek egymással való villamos összekö­tésére szolgál. Az ily berendezéseknél azon­ban gyakran előfordul, hogy a hajtó gé­peknek csak egyikét vagy csak egyik cso­portját kell egyidejűleg szabályozni. Ezen esetben a villamos összekötésnek igen egy­szerű és igen előnyös foganatosítási alak­ját az által érjük el, hogy azon indító gé­peknek áramfejlesztő fegyverzeteit, me­lyeknek lendítő tömegei egymással össze­kötendők, az említett egyik hajtó gépnek vagy egyik hajtó gépcsoportnak üzemben tartása czéljából sorosan kapcsoljuk. Ezen soros kapcsolás folytán az indító gépeknek lendítő tömegei az indító dinamókkal való energiaközlés czéljából minden mechanikai vagy elektromos szerkezet nélkül kapcsol­tatnak össze egymással. Ezen berendezés sok esetben igen jól egyeztethető össze az üzemviszonyokkal és ilyenkor kiváló egyszerűsége és költséges segédszerkezeteknek teljes elkerülése ál­tal tűnik ki. A mellékelt rajzban a találmány tárgyát képező berendezés néhány foganatosítási alakjában vázlatosan van föltüntetve. Az 1. ábra a berendezésnek oly esetben való alkalmazását tünteti föl, midőn több egymástól elkülönített indító gép mind­egyikének áramfejlesztő fegyverzete egy­magában megfelel a hozzája tartozó hajtó gép teljes teljesítményének és az illető hajtó gépnek a szükséges sebességet ké­pes kölcsönözni. Az 1. ábrában az (SÍ S2, S3) lendítő tömegekkel ellátott (A1 A2 A3) indító gépeknek áramfejlesztő fegyverzetei (AG1 AG2 AG3)-mal vannak jelölve, míg (FM1 FM2 FM3) a megfelelő hajtó gépe­ket jelölik. Az ezen ábrában föltüntetett esetben az (FM2) hajtógép nyugalomban van és az (S2) lendítő tömeggel összekö­tött (AG2) fegyverzet az (FM1) hajtó gép üzemben tartásához van kihasználva. Ugyanily módon lehet az üzemköltségek csökkentése czéljából egy vagy több hajtó gép számára fölosztott indító gépeket is kihasználni, mely eset ugyanoly betűjel­zések alkalmazásával a 2. ábrában van föltüntetve.

Next

/
Thumbnails
Contents