34712. lajstromszámú szabadalom • Eljárás építő- és szigetelőanyagnak fölaprított parafából való előállítására

Megjelent lí)OC. évi január l»ó 10-én. MAGY. ^ KIH. SZABADALMI H IVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 34712. szám. XI /«• OSZTÁLY. Eljárás építő és szigetelő anyagnak fölaprított parafából való előállítására. SZAB. PABAFAKŐ ÉS PABAFAKŐÉPÍTMÉNYI GYÁB BÉSZVÉNY­TÁBSASÁG EZELŐTT KLEINEB ÉS BOKMAYEB CZÉG BUDAPESTEN. Bejelentésének napja 1903 január hó 5-ike. Elsőbbsége 1902 julius 14-töl kezdődik. Egy korábbi szabadalmunkban leírt eljá­rás foganatosításánál kitűnt, hogy a parafa­részecskéknek szurokporral való egyenletes beburkolása a gyakorlatban bizonyos ne­hézségekkel jár, melyek főleg abban álla­nak, hogy a gyúrógép falaiban hő halmo­zódik föl ós ennek következtében a szurok­por összesül. A jelen találmány szerint már most ezen hátrányt azáltal kerüljük el, hogy a szurok­port az agyagpéppel hozzuk össze, ami leg­czélszerübben akként foganatosítható, hogy a szurkot a száraz agyaggal együtt őröljük és ily módon előbb az anyagnak és szurok­pornak benső keverékét állítjuk elő. Lehet azonban a szurkot külön is őrölni és a szurokport az agyagpéphez ennek fő­zése közben hozzákeverni; ajánlatos azon­ban a szurkot a száraz agyaggal együtt megőrölni, mivel ezáltal egyrészt az agyag iszapolása megkönnyíttetik, másrészt a szu­rok is sokkal jobban őrölhető. A szurokból és agyagból álló keveréket alkalmas mennyiségű víz hozzáadásával folytonos keverés közben főzzük és a pépet forró állapotban a gyúrógépben levő para­fához adagoljuk, mire az egész masszát a szokásos módon összegyúrjuk. Az agyagpépben egyenletesen elosztott szurokpor gyúrás közben az agyaggal együtt egyenletesen bevonja a parafarészecskéket, úgy hogy ez utóbbiak egy-egy vékony agyagpépréteggel vétetnek körül, melyben egyenletes elosztásban a finomabb szurok­részecskék vannak beágyazva. Ezen réteg annál erős ebben tapad a parafarészecskék­hez, minél inkább nyertek a szurokrészecs­kék a forró agyagpépben bizonyos ragasztó­képességet, mely azoknak a parafához való tapadását igen hathatósan elősegíti. Ugy a forró agyagpép, mint a szuroknak ugyazon hőfokig fölhevített állapotban való alkalmazása folytán a gyúrógépben elegendő melegség uralkodik ahhoz, hogy a parafa­részecskéknek összenyomott czellái a gyú­rás tartama alatt teljesen földúzzasztassa­nak úgy, hogy a formáló gépbe teljesen földúzzasztott parafaanyag jut és ennek következtében a szárító kemenczében min­den utánduzzadás elkerültetik. A meggyúrt masszát ismeretes módon for­máljuk és a formált darabokat szárító kemen­czében krbl. 120 — 150° C-nál megszárítjuk. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás építő és szigetelő anyagnak föl­aprított parafából álló előállítására, jel­lemezve azáltal, hogy a forró agyagpé-

Next

/
Thumbnails
Contents