34700. lajstromszámú szabadalom • Üreges testek hengerlésére szolgáló hengermű keresztben egymás mögött fekvő hengerpárokkal

Megjelent 19C). évi januar hó 8-an. MAGY SZABADALMI RIR. fa HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 34700 szám. XII/e. OSZTÁLY. ) Üreges testek hengerlésére szolgáló hengerló'mü keresztben egymás mögött fekvő hengerpárokkal. FA SSL ALOYS MÉRNÖK DINSLAKENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 május hó 22 ike. Üreges testek kihengerlésére, az úgyneve­zett folytonos hengerlőművek alkalmazása esetén, a hengerek különleges kalibrálását használjuk, hogy a megmunkálandó tárgy­gyal a hengerlőművön szabadon keresztül­menő tövist ugyanolyan sebességgel moz­gassuk előre, mint a minő a legutolsó hen­gerpár forgási sebessége. E czélból az első hengerpárt nem köralakú, az utolsót azon­ban köralakú kaliberrel látjuk el. Miután a tövis mozgási sebessége és az utolsó hengerpár kerületi sebessége egymással egyenlő, a tövisnek a kihengerlésnek meg­felelő hosszúnak kell lennie. Hogy hosszú csöveket hengerelhessünk, hosszú tövise­ket kell használnunk, ezek azonban a munka közben való nagy kezelési nehézségeken kí­vül gyakran igen nagy nehézségeket okoz­nak a kihengerelt csőnek a tövisről való lehúzása alkalmával is. E hátrányok, melyek a racionális gyár­tást nagy mértékben hátráltatják, a hen­gereknek az alábbiakban ismertetett kali­brálása által elkerülhetők, a kihengerelt csőnek a tövisről való lehúzása megköny­nyíthető és a tövisek beszerzési költsége nagy mértékben csökkenthető. Valamennyi henger kalibere eltér a kör­alaktól, és pedig az első hengerpáré arány­lag kisebb mértékben, mint az utolsóé. A kalibrálás ezen módja folytán a tövis nem mozoghat az utolsó hengerpár kerületi se­bességével előre, hanem csak az első hen­gerpár kerületi sebességével. A hengerlendő anyag az utolsó henger­pár kalibereiben keletkező súrlódás foly­tán, mely hengerpár érdes fölülettel bír, a sima tövisen előre tolódik és a tövis majd­nem csak az első hengerpár bengerlési ka­liberének sebességével halad előre, mert ezen hengerlési kaliberben a tövis és a hen­gerlendő anyag közti tetemesebb anyagre­dukció folytán nagyobb súrlódás jön létre, mint az utolsó hengerpáréban. A tövis te­hát a hengerlés közben nagyobbodást szen­ved a hengerlendő anyaghoz képest és csak kevéssel kell, hogy hosszabb legyen, mint a mennyfaz első hengerpár legördülése. Ha tehát az első hengerpár az utolsó henger­pár kerületi sebességének csupán felével vagy harmadával forog, a tövis ennek meg­felelően rövidebb lehet- és csak a hengerlés műveletének befejezténél történő teljes ki­hengerlés czéljából kell a tövis hosszához valamit hozzáadni. Miután a tövisek kopás­nak kitett objektumok és így mindig meg-

Next

/
Thumbnails
Contents