34694. lajstromszámú szabadalom • Zár edények számára

Megjelent 1906. évi január lió 8-án. KIR. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 34694. szám. XVII1/'I. OSZTÁLY. Zár edények számára. CIE. DES BOUCHAGES HERMÉTIQUES SIMPLEX CZÉG PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 május hó 31-ike. A jelen találmány tárgyát zár képezi oly edények számára, melyeknek elzárandó nyí­lása elegendő szilárdsággal bíró szélekkel rendelkezik. Ezen zár lényegében két részből áll, ne­vezetesen egy telt vagy áttört födémű sü­vegből, melynek hengeres fala befelé nyúló karimával és több hosszanti hasítékkal van ellátva és egy zárt vagy hasított gyűrűből, melyet az említett süvegre rá lehet tolni. A tömítő zárás létesítésére ezen részek­kel összeköttetésben egy kaucsukból vagy más hasonló anyagból készült telt vagyát­tört korongot alkalmazunk, mely egyút­tal a részeknek mozdulatlanságát bizto­sítja. Zárás előtt ezen zár kapsula alakjával bír, melynek fala egy részében hengeres, más részében pedig kúpos, mely utóbbi rész hasítva, van, a mikor is a kapsula falának szélei a hossznak bizonyos részén befelé vannak hajlítva vagy göngyölve. A kap­sula belsejében van elhelyezve a korong, míg a hengeres részre a gyűrű van rá­tolva. A zár alkalmazása úgy történik, hogy az ekként összeállított részeket az edény nyí­lására helyezzük, ezután a kapsulára nyo­mást gyakorlunk oly módon, hogy a ko­rong az edénynyílás széleire szoríttassék és végre a gyűrűt a kapsula fala mentén lefelé nyomjuk, miáltal ez befelé illeszke­dik vagy ennek esetleges karimája alá szo­ríttatik. A nyitás úgy történik, hogy először is a gyűrűt húzzuk le, mely műveletet nagyban megkönnyíti a csatos gyűrű alkalmazása; a gyűrű eltávolítása után a kapsula már köny­nyen levehető. Az áttört födémű süveget akkor alkal­mazzuk, midőn nem szükséges az edény tu­lajdonképeni födelét teljesen beburkolni. Midőn az edény maga saját födéllel bír, melyet a jelen találmány tárgyát képező zár segélyével rögzíteni akarunk, akkor ezen födél és az edény közé egy ruganyos vagy nem ruganyos gyűrűt vagy korongot helyezünk. A mellékelt rajzon a jelen találmány tárgya néhány foganatosítási alakban van föltüntetve. Az 1. ábra a zárt alkotó részeket és az edény nyílását egyesítés előtt távlati kép­ben szemlélteti; a 2. ábra a zárt részben nézetben, részben egy hasítékon keresztül ejtett metszetben láttatja hatásos állásában; a

Next

/
Thumbnails
Contents