34680. lajstromszámú szabadalom • Árnyékszék ülőke

Megjelent 1 !)<)(>. évi január hó 3-áu. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 84680. száin. XXl/b. OSZTÁLY. Árnyékszék ülőke. BODNÁR RUDOLF LAKATOSMESTER ÉS FRENKEL IGNÁCZ ASZTALOSMESTER NAGYVÁRADON. A szabadalom bejelentésének napja 1905 junius hó 23-ika. Jelen találmánynak tárgyát oly árnyék­szék-ülőke képezi, mely használatkor köny­nyen lehajtható és a test súlya által e hely­zetében minden nehézség nélkül megtart­ható, használat után pedig magától fölug­rik, miáltal a vizelő medenczét fölöslegessé teszi, minthogy lehetővé teszi, hogy a szé­kelő kagyló egyúttal vizelésre is használ­ható legyen. Ezen árnyékszékülőke tehát különösen olyan helyen használható nagy előnnyel, hol a hellyel takarékoskodni kell, például a vasúti kocsik árnyékszékei­ben. Használat után maguktól fölnyíló ülő­kék ugyan eddig is ismeretesek, de ezek hátul alkalmazott súly által emeltettek föl és e súly számára elegendő helyről kel­lett még a székelő kagyló mögött gondos­kodni. E találmánynak lényege abban áll, hogy az ülő személy testének súlya alól fölsza­baduló ülőke-deszka az alkalmazott rúgó feszítő hatása alatt fölnyílik. A rúgó leg­czélszerűbben a deszka szélén alkalmazható. Mellékelt rajzon a találmány egy példa­képem foganatosítási alakja van bemu­tatva, és pedig a lefektetett ülőke az 1. ábrán oldalnézetben, a 2. ábrán fölülnézetben, a fölnyíló ülőke pedig a 3. ábrán oldalnézetben van föltüntetve. A kagyló hátsó részén szilárdan megerő­sített (a) deszkához (b) csuklópántok kö­rül elforgathatóan van a (c) ülődeszka hozzáerősítve. Az (a) deszka egyik szélén megerősített (d) fémlemezen megfeszített (e) spirális rúgónak, melyet a különben behatolható piszoktól az (f) burkolat véd, e burkolat karimáján vágott (g) nyíláson kinyúló (h) feszítő szára az ülődeszka szé­lén megerősített (j) foglalatba ágyazott (k) görgőn van megtámasztva. Ha tehát az ülődeszkát lenyomjuk, a (k) görgő és az alája támasztott (h) rúd az (e) rúgót meg­feszíti, mely az ülő személy fölállásakor megszűnő erő hatása alól fölszabadulva, megoldódni törekszik és így az ülőkedeszkát fölnyitja. Az (f) burkolat, minthogy az (e) rúgó (h) feszítőrúdja számára (g) nyílással van ellátva, az ülődeszkának úgy lefelé való el­forgása, mint fölbillenésealkalmával a rúgó alaplemezének közepén megerősített és ki­felé nyúló csavarorsó körül elforog. Egyéb­ként alátétlemez és gombalakú (1) csavar­anyával van a rúgóházhoz rögzítve.

Next

/
Thumbnails
Contents