34638. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kátrány kiválsztására a száraz deztilláció gázaiból

Megjelent 1905. évi deczember hó 27-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 34638. szám. IV/ti/l. OSZTÁLY. Eljárás kátrány kiválasztására a száraz desztilláczió gázaiból. MEYER LAJOS MÉRNÖK HANNOVEBBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 junius hó 24-ike. Organikus anyagoknak, pl. cellulózának száraz desztillácziójánál a desztiláczió-ké­szülékből nem kondenzálható gázok mellett oly gőzkeverék is távozik, mely főkép víz­ből, eczetsavból, methylalkoholból, aceton­bói, kátrány tartalmú és terpentintartalmu termékekből áll. Ezen gőzök a desztilláczió-készülékkel összekötött hűtőben kondenzáltainak és az ú. n. nyers faeczetet adják, mely termék főkép eczetsav, methylalkohol, aceton, kát­rány és víz oldatából áll és mely ezenkívül jelentékeny mennyiségű kátrányt tart sus­pendálva. A suspendált kátrány leülepedés által eltávolíttatik és az azután megmaradó nyers faeczet, mely kátrányt már csak oldatokban tartalmaz, a kiindulási anyag az összes acetátok, különösen a faeczetsavas mész és az eczetsavas nátron előállítására. Ha ezen nyers faeczetet bázisokkal neutrali­záljuk, akkor az elpárologtatás, kristályoso­dás vagy száradás után oly acetátokat nyerünk, melyek kátrányban nagyon gazda­gok és melyeknek eczetsavtartalma ezért relatív csekély. Ily terméket képez pl. a barna eczetsavas mész, mely kátrány részek jelenléte miatt ritkán tartalmaz 68%-nál több mészacetátot, ellentétben az ú. n. szürke faeczetsavas mésszel, meljmek 80—82°/0 tartalommal kell bírni és mely a kereske­delem legfontosabb acetátját képezi. Hogy már most a nyers faeczetből, mely származása szerint különböző mennyiségű kátrányt tartalmaz oldatban, 80—82%-os eczetsavas meszet lehessen előállítani, kény­telenek vagyunk a kátrányalkatrészeket a a neutralizáczió előtt destiliáczió által eltávolí­tani, mimellet azok a forrpontok nagy különb­sége folytán visszamaradnak. A neutralizált párlat mint elpárologtatási maradékot a szürke, faczetsavas meszet adja. Ezen általánosan szokásos folyamat a desztilláczió­késziilékből nyert nyers faeczet kétszeri el­párologtatását tételezi fel és minthogy egy köbméter fából átlag 200 kilogramm nyers faeczet képeztetik, ezen ismételt el­párologtatás nagy tüzelőanyagköltséggel jár. Hogy ezen ismételt elpárologtatást meg­takarítani lehessen, megkísérelték az oldott kátrányalkatrészek vegyszerekkel való le­választását vagy extrakciószerekkel való eltávolítását, anélkül azonban, hogy ezen módszerek a gyakorlatban beváltak volna. A retorta és hűtő közé beépített ú. n. kátyrányelválasztók, melyek mint üreges edények vagy a gázgyárakban használt «hydraulik» mintájára készültek, a gőz­keverékből kiválasztanak ugyan bizonyos

Next

/
Thumbnails
Contents