34630. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fémcsíkok, drótok rudak és hasonló fémtárgyak elektrolitikus úton való előállítására

Megjelent 1ÍM)5. évi tleczember hó 'áh-én. KIR MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 34680. szám. Vilii• OSZTÁLY. Eljárás fémcsíkok, drótok, rudak és hasonló fémtárgyak elektrolytikus úton való eló'állítására. COWPER-COLES SHERARD OSBORN ELEKTROMETALLURGISTA LONDONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 május hó 30-ika. A jelen találmány elektrotechnikai és egyéb czélokra szolgáló fémcsíkok, drótok, rudak és hasonló fémtárgyak elektrolytikus úton való előállítására vonatkozik. A találmány értelmében olyan mag vagy katóda nyer alkalmazást, mely czélszerűen hengeralakú és melynek kerületén köröskö­rül egy éles vonal bekarczolás vagy bevé­sés van kiképezve. E vonal vagy karczolás csiga-, vagy spirálvonal alakjával bír, mely­nek emelkedési magassága az előállítandó rúd, vagy csík szélességétől függ. Ha a vonal vagy karczolás nem elég finom, a kí­vánt eredmény el nem érhető. A gyakor­latban előnyösnek mutatkozott olyan mag vagy katóda alkalmazása, a minő a 21974/98. és a 9731/900. sz. angol szabadalmi leírá­sokban van ismertetve. A hengeralakú mag helyett tárcsaalakú magot is lehet használni, melynek lapjá­ban a fönt említett módon spirálvonal, be­karczolás vagy bevésés van kiképezve. Ha a kívánt vastagságú fémréteg az is­mert elektrolytikus úton lerakódott a magra, ezt kivesszük az elektrolytikus medenczé­ből, mikor is azt tapasztaljuk, hogy a fém­réteg spirálvonal alakjában könnyen lecsa­varható a magról, mert a fémréteg azokon a helyeken, a hol az említett spirálvonal van a magon, szétválik. A mellékelt rajzon: 1. ábra a spirálvonallal vagy bekarczo­lással ellátott mag egy részének hosszmet­szete, 2. ábra az 1. ábrához hasonló metszet, mely a magra rárakódott fémréteget mu­tatja, 3. ábra a lerakódott fémréteg fölülné­zete, 4. ábra ugyanennek keresztmetszete, végre 5. ábra perspektivikus nézete, mely a le­rakódott fémréteg szétválasztásának mód­ját mutatja. A rajzon (a) jelöli a katódát, mely, mint föntebb említtetett, hengeralakú és mely­nek kerületén, czélszerűen V-alakú finom spirálvonal, bekarczolás vagy bevésés van kiképezve, a mint ez az 1. ábrán (b)-nél látható. Ha a magot az elektrolytikus meden­czében vagy kádban nagy sebességgel for­gatjuk, a fém, pl. réz, lerakódik a bekar-

Next

/
Thumbnails
Contents