34629. lajstromszámú szabadalom • Olaj- és porbiztos kerékagy

Megjelent 1905. évi deczember hó 27-én. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 84629. szám. X/a. OSZTÁLY. Olaj- és porbiztos kerékagy. BÁCHER RUDOLF GYÁROS RAUDNITZBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 márczius hó 24-ike. A jelen találmány tárgyát képező, min­dennemű jármüvekhez, főként azonban von­tatható mezőgazdasági gépekhez való kerék­agynak egyrészt az a czélja, hogy az olaj vagy más kenőanyag biztosan hozzávezet­tessék a tengelyszárhoz, anélkül, hogy olaj elpocsékoltatnék, ill. hogy olaj a csapágyról lecsöpöghetne, másrészt pedig, hogy pornak az agyhoz való jutását meggátoljuk. Ezt találmányunk szerint azáltal érjük el, hogy az egyik végén négyszögletes keresztmet­szetű tengelyszárra egy a tengely ütköző tárcsájához fekvő végén toldattal ellátott perselyt tolunk föl, mely egy oly másik persely futóperselyéül szolgál, melyet egy a tengelyszár szabad végére fölhúzott gyűrű az első persely toldatához szorít és mely egy ráékelt, külső végén zárt további per­sellyel van összekötve, mely a küllők meg­erősítésére hozzáöntött toldatokkal lehet ellátva, vagy a tulajdonképeni agyba lehet behelyezve. A kenőanyagnak a tengelyszárhoz, illetve az erre tolt perselyhez való hozzávezetése egy a külső perselyen levő kenőkamrából történik, melyből az olaj egy belső persely­ben kiképezett fúraton át jut a futóper­selyhez, a kenőkamrát pedig egy csavar zárja el, melynek becsavarolásánál a kenő­anyag Stauffer-féle kenőperselyekhez hason­lóan a kenőkamrából kisajtoltatik. A csatolt rajzon a találmány tárgyát ké­pező olaj- és porbiztos kerékagy egy példa­képem kiviteli alakjában van föltüntetve, nevezetesen az 1. ábra a kerékagy hosszanti metszete, a 2. ábra egyik fele az 1. ábrához 45°-nyira álló hosszanti metszet, másik fele az agy nézete, a 3. ábra egyik fele az agy keresztmet­szete, másik fele belső homloknézete. Az íl') részén négyszögkeresztmetszetű (1) tengelyszárra a (2) persely van föl­ékelve, mely a (3) ütköző tárcsához fekvő végén (2') toldattal van ellátva. A (2) per­sely fölé egy (4) persely van eltolva, mely egy a tengelyszár végére fölékelt (5) gyűrű segélyével a (2) persely (2') toldatához szo­ríttatik, miáltal a (4) persely a (2) persely­ről le nem csúszhat. A (3) tárcsa felé néző végén (4') toldattal ellátott (4) persely egy külső végén zárt (fi) agyperselybe van helyezve, mely a (7) kül­lők fölvételére hozzáöntött nyúlványokkal van ellátva. A (6) agypersely gyűrűalakú (6') toldatával a (4) persely (4') toldatához fekszik és ezzel a (8) csavar segélyével van

Next

/
Thumbnails
Contents