34628. lajstromszámú szabadalom • Újítások pörkölő kemenczéken

Megjelent IDŐS. évi deczémber hó 27-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍR A S 34628. szám. Xll/d. OSZTÁLY. Újítások pörköló'kemenczéken. GREENAWALT JOHN ECKERT MÉRNÖK DENVERBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1905 julius hó 5-ike. A jelen találmány tárgya pörkölő ke­menczéken eszközölt újításokra vonatkozik. Ez újítások czélja azon mechanikai és me­tallurgiai nehézségek kiküszöbölése, me­lyek az eddig szerkesztett ilyen kemen­czéknél találhatók s melyek érczeknek elő­készítésére szolgálnak abból a czélból, hogy ezekből kémiai oldás segélyével az értékes fémek kiválaszthatók legyenek. A pörkölési eljárás igen fontos tényező a nemes fé­meknek érczeikből kémiai oldás segélyével történő kiválasztásánál, hol az elérni kí­vánt czél az, hogy a nemes fémek olyan állapotba hozassanak, melyben azokra az oldószer hatását tökéletesen kifejtheti, míg ellenben az értéktelen fémek és elemek olyan állapotra hozassanak, hogy az oldó­szer hatásának ellentálljanak. Hogy ez tö­kéletesen bekövetkezhessék, ahhoz oxigén­nek bőséges mennyiségben való bevezetése szükséges, hogy az oxidálható valamennyi elemek tökéletesen oxidáltassanak, mielőtt még az illető érez azon magas hőmérsék­let behatásának tétetnék ki, mely az ér­téktelen elemek egy részének oly módon való átalakításához szükséges, hogy azok az arany vagy más nemes fém föloldására alkalmazott oldószer hatásának ellent tud­janak állani. A találmány tárgyát képező újítások kü­lönös előnnyel alkalmazhatók mechanikai szállító vagy továbbító szerkezetekkel -el­látott lángkemenczéknél vagy lángpestek­nél. Az eddig ismeretes módon szerkesztett ilyen kemenczéknél a legnagyobb nehézsá­geket okozta a levegőnek helyes mértékben való bevezetése és elosztása, valamint az éreznek a kemencze belsejében történő to­vábbítására rendelt szerkezetnek üzemké­pes állapotban való föntartása. Az eddig ismert pörkölő kemenczéknél ugyanis a le­vegő csakis a kezelés alatt álló érez fölső fölületére vezettetik, még pedig ez is oly gyöngén és olyan tökéletlenül, hogy az érez általában előbb jut el a kemenczének leg­nagyobb mértékben fölhevített szakaszába, semmint a benne lévő elégethető elemek oxidáltattak volna, a minek aztán az a kö­vetkezménye, hogy az ásványrészecskék egy része megolvad, illetőleg elsalakosíttatik s így az érezben az aranynak vagy ezüstnek nagy százalékaránya visszamarad. Mi azt ta­láltuk, hogy az éreznek valamennyi éghető elemei viszonylag alacsony hőmérsékletnél elégethetők vagy oxidálhatok, ha az ércz­hez tiszta levegő bőséges mennyiségben ve­zettetik, mire az oxidált ásványrészecskék föltárt és porózus állapotban maradnak

Next

/
Thumbnails
Contents