34617. lajstromszámú szabadalom • Lángzó világítási és fűtési célokra

Megjelent 190Ő. évi (leczember hó 2h-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI gBfr HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 84617. szám. 1 l/h. OSZTÁLY. Lángzó világítási és fűtési czélokra. MÉKER GYÖRGY VEGYÉSZ PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1905. évi márczius hó 9-ike. Az eddig használatos lángzóknál azon | czélból, hogy a láng a lángzó belsejébe vissza ne csapódjék, a lángzóban szűkhur­kos fémhálót rendeztek el. Minthogy ezen hálók a levegő, vagy oxygénnel kevert illó szénhydrogén anyagok maradéka, por vagy hasonló anyag lerakodása által könnyen eldugultak, az elégés tökéletlenné vált, a miáltal a fényerő csökken és a lángzó használata már nem gazdaságos. Jelen találmány tárgyát oly lángzó képezi, melynél a nagyon gyorsan hatálytalanná váló hálók használata helyett a lángzó fölső része sajátos módon képeztetik ki. Ezen lángzószerkezet annak fölismerésére van alapítva, hogy a láng visszacsapása a gáz­árammal szemben annál nehezebben történ­hetik, minél nagyobb annak sebessége és hogy, ha a láng mégis visszacsap, alacsony hőmérsékletű nagy fölülettel jusson érint­kezésbe. Az éghető gázlégkeverék nagyobb sebes­sége sűrített levegő hozzávezetése által ére­tik el, a miáltal egyidejűleg a gáz és levegő benső keveredését érjük el. A nagy hűtő­fölületet akkép képezzük, hogy a lángzó torkolatrészében szorosan egymás mellett fekvő csöveket (5. ábra) vagy bádoglamel­lákból képezett sejtszerű rostélyt rendezünk el. Ezen rostély az eddig alkalmazott szi­tákkal vagy hálókkal szemben azon előny­nyel bír, hogy a láng a (k) rostélynak, il­letve az azt alkotó csöveknek, vagy sejt­szerű rekeszeknek csak fölső éleivel jut érintkezésbe, míg többi részük alacsony hő­mérsékleten marad meg és igy nagy kiterje­désű hütőfölületet képez, mely az esetleg visszacsapó láng biztos eloltását eredmé­nyezi. Ezen nagy kiterjedésű liűtőfölület hálónál vagy szitánál természetesen nem érhető el. A levegővel tovaragadott por és hasonló anyag az éghető keverék nagy sebessége folytán nem ülepedhetik le és nem torla­szolhatja el a nyílásokat és minthogy a láng a lángzó, illetve a lángzótorkolatban el­rendezett rostély vagy csőrendszer összes fölületének csak aránylag csekély részével, azaz a rostély rekeszeinek vagy a csövek­nek csak fölső éleivel jut érintkezésbe, azok fölmelegedése sem jelentékeny, minek foly­tán a láng, ha visszacsapatnék, nagy hűtő­fölülíttel jut érintkezésbe, a miáltal már a torkolat közeléaen csakhamar kialszik. A lángzó csekély fölmelegedése folytán fémrészeinek egyébként föllépő oxidációja is elkerültetik. A mellékelt rajzokban a találmány tárgya

Next

/
Thumbnails
Contents