34606. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés folyékony, pépszerű, poralakú vagy szemcsés anyagok szállítására

Megjelent 1905. évi deczember hó 21-én. MAGY. KIR. SZABADALMI gÉpt HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 34606. szám. V/f. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés folyékony, pépszerű, poralakú vagy szemcsés anyagok szállítására. LEINWEBER BBUNO MÉRNÖK REICHENBERGBEN. Bejelentésének napja 1905 julius hó 13-ika. Elsőbbsége 1904 január 7-től kezdődik. Jelen találmány tárgyát szállító-eljárás képezi, mely az anyagnak szűk és mély fúrt lyukakból, kutakból, aknákból stb. való kiemelésére alkalmas és úgy folyékony, mint pépszerű, poralakú vagy szemcsés anyagok­hoz alkalmazható. A találmány tárgyát to­vábbá az ezen eljárás foganatosítására szol­gáló berendezések képezik. A szállító-eljárás abban áll, hogy szállító­szalagot hagyunk a szállítandó anyagba bemerülni vagy ezen végigmozogni, mely szállítószalag a szállítandó anyagot magával viszi és egy meghatározott helyre vezeti, hol a szállítandó anyagot a szalagról eltávolítjuk ós összegyűjtjük. Folyadékok szállításánál a folyadékot a mozgó szállítószalag fölszívja és fogva tartja, valamint a gyűjtőhelyre vezeti, hol a folyadékot a szállítószalagról alkalmas készülék által, eltávolítjuk, míg poralakú vagy szemcsés anyagoknak, pl. homoknak vagy a fúrt lyukban levő iszap­nak szállításánál, a szállítandó anyag a szállítószalag érdes vagy tapadós föliiletére tapad, utóbbi által a gyűjtőhelyre vezet­tetik, hol a szalagról megfelelő készülék se­gélyével, eltávolítjuk. Minthogy a szállítószalagok igen simu­lékonyak éa tetszésszerinti méretekben, va­lamint nagy hordképességgel állíthatók elő és minthogy továbbá a szállítószalagok az anyag fölvételére nem igényelnek külön készüléket, sőt inkább az anyagot önmaguk­tól fölszívják vagy a tapadás folytán, ma­gukkal viszik — ellentétben az elevátorok emelőszalagjaival vagy serlegeivel, melyek­nél a nehézségi erővel szemben egy alátét működik, — ennélfogva a találmány tárgyát képező szállító-eljárás, oly mély és szűk fúrt lyukaknál is előnyösen alkalmazható, melyeknél pl. a merítés vedermüvei egyál­talán nem végezhető ; az eljárást még akkor is alkalmazhatjuk, ha a fúrt lyukak vagy aknák elvetődöttek vagy megtört iránynyal bírnak. A fönt vázolt eljárás foganatosítására tehát különösen oly szállítószalagok alkal­masak, melyeket akképen állítunk elő, hogy hevederekből, lánczokból vagy kötelekből álló hordképes magon fölszívóképességgel bíró testeket vagy érdes felületű testeket, pl. fonal- vagy szálnyalábot, szövetdarabokat, szivacsos testek darabjait stb. erősítünk meg, mely utóbbiakat tapadóssá is tehetjük, mint pl. olajokkal, kátránnyal vagy más tapadós folyadékokkal való megnedvesítés által. A fölszívóképességet vagy az érdes vagy tapa-

Next

/
Thumbnails
Contents